Nyttige ord og uttrykk

Her kan du skaffe deg en kort oversikt over ord og uttrykk som kan være spesielt nyttige i forbindelse med skriftlig eksamen.

Innledning av setninger og avsnitt

According to..

Ifølge...

The author of the article believes that...

Artikkelens forfatter mener at...

It should be mentioned that..

Det bør sies at..

It seems that.../It appears that...

Det virker som om/ ser ut til at...

Bindeord som kan binde setninger og avsnitt sammen

Bindeord som brukes for å tilføye

and, additionally, in connection to this, on top of that, moreover, further, furthermore, next

Bindeord som brukes for å begrunne

because, therefore, consequently, for this reason, on that basis, thus, as a result of this

Bindeord som brukes til kontraster

but, however, nevertheless, despite, in spite of, in contrast, even though, as opposed to

Bindeord som brukes ved oppsummeringer eller konklusjoner

to sum up, in summary, in conclusion, finally, ultimately, in the end, all in all

Andre gode formuleringer

In recent years,...

I de seneste årene...

To me, this is very much a question of...

For meg er dette i høy grad et spørsmål om...

This subject draws our attention toward...

Dette emnet leder oppmerksomheten vår i retningen av...

On the one hand… on the other hand...

På den ene siden… på den andre siden...

If we compare this with...

Hvis vi sammenligner dette med...

If we look at the case where...

Hvis vi ser på tilfellet der...

At a first glance it could seem that...

Ved første øyekast kunne det virke som om...

Typically, people tend to...

Typisk er det slik at folk/ vi mennesker...

In general,...

Generelt sett...

To give a more complete picture, we can take a look at...

For å skape et mer nyansert bilde, kan vi se på...