Sjekkliste

Har jeg svart på alle delene av oppgaven, dvs. det som oppgaven ber meg om, inkludert kommentaren?

Har jeg laget en innledning som presenterer selve teksten og temaet?

Har jeg analysert teksten, og deretter tolket den?

Har jeg husket å være tekstnær i tolkningen min? Og har jeg brukt sitater?

Er det tydelig hvilke momenter jeg ønsker å få frem i tolkningen min?

Har jeg kommet inn på både form og innhold?

Har jeg samlet funnene i analysen min til en samlet tolkning av teksten?

Er det en tydelig forbindelse mellom innledningen og avslutningen i teksten min?

Har jeg delt inn oppgaven i tydelige og hensiktsmessige avsnitt?

Har jeg husket å begynne avsnitt med en god, dekkende temasetning?

Henger avsnittene mine godt sammen?

Er det en rød tråd i besvarelsen min?