Roller

Her kan du lese om hvordan roller forstås i sosialpsykologisk perspektiv.

Hva er en rolle?

Et menneske inngår typisk i en rekke forskjellige sosiale sammenhenger i løpet av livet, og ofte vil det være knyttet noen bestemte roller til hver av disse sosiale situasjonene, som man forventes å utfylle på en bestemt måte. Man kan dermed si at en rolle er en slags tilpasning av ens personlighet og væremåte, så den passer inn i en konkret situasjon.

I løpet av en normal dag, vil de fleste mennesker skifte mellom en rekke forskjellige roller etter hvert som dagen skrider frem og de befinner seg i forskjellige sosiale sammenhenger. Man kan f.eks. ha én rolle som datter eller sønn hjemme hos familien, en annen rolle som elev på videregående, en tredje rolle som en venn i vennegjengen, en fjerde rolle som kjæreste og kanskje en femte rolle som ansatt på en sommerjobb. Noen dager kan kanskje også involvere situasjonsspesifikke roller som f.eks. kunde i en butikk eller pasient hos legen. 

Til hver av disse rollene er det knyttet både indre og ytre forventninger til hvordan man skal oppføre seg i rollen. Noen av rollene er kanskje spesielt lette å gå inn i, fordi de matcher ens personlighet godt, mens andre kan være vanskeligere å tilpasse seg, fordi de ligger lenger fra ens personlighet. En person som er vant til å ha styring og kontroll, kan f.eks. ha vanskeligheter med å tilpasse seg rollen som pasient, enn en person som er mer passivt anlagt. Dermed kan det altså også være forskjell på i hvor høy grad man aksepterer en rolle og i hvor høy grad man distanserer seg fra den. 

Rolletyper

Overordnet sett kan man skille mellom tre forskjellige rolletyper som en person kan innta: Tilskrevne roller, oppnådde roller og skapte roller. Det skal imidlertid ikke ses som en skarp inndeling, siden det f.eks. også kan være tilskrevne roller som man delvis skaper selv ved å legge sin egen tolkning inn i dem. 

Tilskrevne roller er roller man blir gitt

Tilskrevne roller er de rollene som man blir plassert i utenfor ens egen kontroll - enten fordi man er født inn i dem, eller fordi samfunnsstrukturer eller livsomstendigheter tvinger en inn i dem på bestemte tidspunkter.

Typiske eksempler på medfødte tilskrevne roller kan f.eks. være jente, gutt, andregenerasjonsinnvandrer, lærerbarn eller handicappet. Typiske eksempler på tilskrevne roller tildelt av samfunnsstruktur eller livssituasjon kan f.eks. være skoleelev, enke/enkemann, pasient eller forelder. 

Oppnådde roller er roller man gjør seg fortjent til

Oppnådde roller er de rollene vi bevisst har valgt å gå etter, og som vi har gjort oss fortjent til gjennom en personlig innsats. 

Det klassiske eksempelet på en oppnådd rolle er ens profesjonelle tittel som f.eks. lege, tømrer, lærer eller pedagog, som man kan oppnå ved å gjennomføre den relevante utdannelsen. Oppnådde roller kan imidlertid også være mange andre ting, f.eks. kan man oppnå rollen som fotballspiller ved å dyrke sporten på fritiden, eller rollen som veganer ved å leve en vegansk livsstil. 

Noen oppnådde roller kan ende med å bli definerende for hele ens liv, mens andre kanskje bare er roller man inntar i korte perioder eller i bestemte situasjoner. 

Skapte roller er roller man selv skaper eller modifiserer

Skapte roller er de rollene vi enten selv har skapt fra bunnen eller har gjort til våre egne gjennom en tilpasning av en tilskrevet eller oppnådd rolle. 

Hvis man f.eks. ikke er fornøyd med samfunnets normer om hva rollen som forelder innebærer, så kan man konstruere sin egen versjon av rollen, som passer bedre med oppfattelsen man har. Kanskje føler man seg spesielt tilpass med sin egen versjon av en rolle, men det innebærer også en risiko for rollekonflikter (se nedenfor), hvis den nye versjonen av rollen ikke lever opp til samfunnets forventninger. 

Rollekonflikter

De mange forskjellige indre og ytre forventningene som roller forbindes med, kan lett føre til konfliktsituasjoner. Man kan skille mellom to typer rollekonflikter: intra-rollekonflikter og inter-rollekonflikter. 

Intra-rollekonflikter er konflikter innenfor en enkelt rolle

Intra-rollekonflikter kan oppstå hvis forskjellige personer har forskjellige forventninger til en bestemt rolle. Det kan f.eks. være ens egen forståelse av rollen, som ikk...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn