Begreper

Her kan du få et raskt overblikk over de viktigste begrepene innenfor sosialpsykologien.

Adferdskomponent

Adferdskomponenten er den delen av en holdning som er relatert til ens adferd i forhold til holdningen. 

Affektiv komponent

Den affektive komponenten er den delen av en holdning som er relatert til ens følelser omkring holdningen. 

Assimilering

Assimilering betyr at et medlem av en minoritetskultur forsøker å overta majoritetskulturens normer fullstendig for å passe bedre inn i samfunnet. Assimilasjon kan være med på å redusere ytre konflikter, men kan til gjengjeld lett føre til indre konflikter, fordi man kanskje føler at man har måttet ofre noen sider av seg selv for å passe inn. 

Attribusjon

Attribusjon betyr at vi mennesker har en tendens til å forsøke å tolke både vår egen og andres adferd. Man kan skille mellom personbasert attribusjon og situasjonsbasert attribusjon. 

Personbasert attribusjon betyr at vi tolker folks adferd som uttrykk for deres personlighet. Hvis vi f.eks. ser en person som virker sur, så tillegger vi kanskje personen en sur personlighet.

Situasjonsbasert attribusjon betyr at vi tolker folks adferd som en reaksjon på den situasjonen de befinner seg i. Hvis vi f.eks. ser en person som virker sur, så forestiller vi oss kanskje at personen nettopp har vært igjennom en stressende eller presset situasjon. 

Sirkulær konfliktforståelse

Hvis man har en sirkulær konfliktforståelse, ser man ikke en konflikt som resultatet av en bestemt hendelse, men mer som en helhet som er skapt av mange forskjellige elementer og påvirkninger i kommunikasjonen. En sirkulær konfliktforståelse kan være et skritt på veien til konfliktløsning, fordi den i større grad inviterer partene til samtale og forhandling.

Etnosentrisme

Etnosentrisme betyr at man vurderer andre kulturer med sin egen kultur som standard. Kulturer som avviker mye fra ens egen kultur vil man vurdere som dårlige, mens kulturer som minner mye om ens egen kultur vil vurderes som fornuftige. 

Det motsatte av etnosentrisme er kulturrelativisme

Fordommer

Fordommer er forestillinger om andre mennesker som vi har dannet på forhånd, og som ikke er basert på et faktisk kjennskap til den andre personen. Fordommer kan f.eks. komme fra stereotyper, eller være basert på attribusjon.

Formell gruppe

En formell gruppe er en gruppe som har blitt bevist sammensatt med et bestemt formål. Det vil typisk være en offisiell liste over hvem som er medlemmer av gruppen og hvilke forventninger som stilles til oppførselen deres. Et eksempel på en formell gruppe kan f.eks. være en klasse på videregående, som er sammensatt for å organisere en gruppe unge menneskers utdannelse. 

Formelle roller

Formelle roller er de rollene i en gruppe som har et klart definert og offisielt kjent formål. Det kan f.eks. være referenten eller ordstyreren i en arbeidsgruppe, eller direktøren i en virksomhet. 

Gruppepolarisering

Gruppepolarisering er en sosialpsykologisk mekanisme som betyr at en gruppe sammensatt av medlemmer med lignende holdninger (f.eks. et politisk parti eller en interesseorganisasjon) har en tendens til å utvikle mer og mer ekstreme versjoner av de relevante holdningene over tid. 

Gruppepolarisering skyldes blant annet at medlemmene i gruppen hele tiden blir utsatt for argumenter for de relevante holdningene, mens de samtidig lett kan komme til å danne et fiendebilde av grupper med motstridende holdninger - som de dermed prøver å distansere seg selv fra i enda større grad. 

Gruppepress

Gruppepress er et sosialpsykologisk fenomen hvor medlemmer av en gruppe opplever et press til å handle ut fra gruppens normer og verdier, også selv om det går imot deres individuelle normer og verdier. 

Gruppepress kan være direkte og åpenlyst hvis gruppens medlemmer f.eks. kommanderer en person til å handle på en bestemt måte for å få bli i gruppen. Ofte vil det imidlertid være mer indirekte, og handle om at gruppens medlemmer over tid utvikler en forståelse for gruppens normer, og føler et press for å leve opp til dem for å passe inn.

Gruppetenkning

Gruppetenkning betyr at det er en rekke psykologiske mekanismer som kan få grupper av mennesker til å ta dårligere beslutninger i fellesskap, enn de ville ha gjort som enkeltpersoner. 

Gruppetenkning kan skyldes en rekke forskjellige faktorer, herunder f.eks. et sosialt press i retning av konformitet, hvor det blir upopulært å gå imot gruppens holdning og komme med alternative forslag og argumenter. Det kan imidlertid også la seg gjøre å motvirke gruppetenkning, hvis man er oppmerksom på de relevante risikofaktorene og prøver å minimere dem. 

Inngruppe

En inngruppe er en gruppe som man er medlem av og som definerer seg selv i motsetning til en eller flere utgrupper. Et typisk eksempel kan være fanklubb...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn