Oppvekst

Oppvekstmiljø

 • Oppvekstmiljø: Summen av faktorer i det miljøet man vokser opp i, som påvirker ens oppvekst.
  • Materielle faktorer: Bolig, mat og klær.
  • Kulturelle faktorer: Bøker, internett og kulturelle opplevelser.
  • Psykiske faktorer: Trygghet, støtte og kjærlighet.
  • Sosiale faktorer: Fritidsaktiviteter, sosialt nettverk og rollemodeller.
 • Oppvekstmiljøet har betydning for hvorvidt barns behov blir oppfylt og hvordan utviklingen deres gjennom forskjellige livsfaser foregår. Til syvende og sist har det betydning for livsmestringen deres.
 • Oppvekstmiljøet kan påvirke negativt, hvis barns behov ikke blir dekket.
  • F.eks. hvis familien ikke har tilstrekkelige økonomiske midler. Når man kjemper for å dekke de fysiske behovene, kan det være vanskelig å dekke andre av barnets behov.
  • F.eks. hvis barn utsettes for omsorgssvikt.
  • F.eks. hvis foreldrene bruker rusmidler eller er kriminelle.
  • F.eks. hvis familien ikke har et sosialt nettverk.
  • Et negativt oppvekstmiljø øker sannsynligheten for at barnet får rusmiddelproblemer, ender i kriminalitet eller får problemer med livsmestring generelt.
 • Norge er en velferdsstat og forsøker å skape et godt oppvekstmiljø gjennom en rekke tiltak, f.eks.
  • Fødselspermisjon
   • Foreldre kan ta 49 uker med full lønn eller 59 uker med 80 % lønn.
   • Kvinnen skal ta permisjon tre uker før fødsel og må ikke starte på jobb igjen før barnet er 6 uker gammelt.
   • Hvis kvinnen er enslig, har hun hele permisjonen selv.
   • Hvis man er et par, så skal man ta minst 15 uker hver av permisjonen, ellers forsvinner de. Resten kan foreldrene dele som de vil.
  • Barnevernet: Offentlig institusjon som har i hovedoppgave å sikre at barn og unge lever under ordentlige forhold.
  • Den lokale helsestasjonen
   • Her måles og veies barnet.
   • Barnet får vaksinasjoner.
   • Foreldre får råd og veiledning.
   • Den jevnlige kontrollen gjør det mulig for myndighetene å oppdage om det er problemer i oppvekstmiljøet.
  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten eller PPT)
   • Hjelper barnehager og skoler med å tilrettelegge hverdagen for barn, unge og voksne med spesielle behov, så de får et inkluderende og tilpasset opplæringstilbud.
   • Gir veiledning og støtte for å skape godt samarbeid mellom foreldre, barnehager og …

...

Småbarn og barnehage

 • I den tidlige barndommen er det særlig fysiologiske behov, trygghetsbehovet og sosiale behov, som skal dekkes. De andre behovene spiller en mindre rolle.
 • I hvor høy grad behovene dekkes, avhenger av foreldrenes ressurser.
 • Gjennom amming av barnet blir både fysiologiske behov og trygghetsbehov dekket.
 • Omsorg er avgjørende for spedbarn. Derfor finnes det også flere støtteordninger, som fødselspermisjon og hjemmebesøk fra helsepersonale. F.eks.
  • Lange permisjoner sikrer at foreldrene har tid til omsorg og kan gi barnet trygghet.
  • Helsesøstre kan hjelpe med råd til hvordan man best stimulerer et barn.
 • Fra det øyeblikket barnet fødes starter sosialiseringen, hvor foreldrene begynner å lære barnet samfunnets normer og …

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn