Sjekkliste

Har jeg svart på alle delene av oppgaven, det vil si det som oppgaven ber meg om, inkludert kommentaren?

Har jeg laget en innledning som presenterer tekstene og temaene i dem?

Har jeg analysert og tolket momenter i tekstene, og deretter sammenlignet dem?

Har jeg husket å være tekstnær i tolkningen min? Og har jeg brukt sitater?

Er det tydelig hvilke momenter jeg ønsker å få frem i tolkningen og sammenligningen min?

Har jeg kommet inn på både form og innhold?

Har jeg sammenlignet likheter og forskjeller mellom tekstene?

Har jeg samlet funnene i analysen min til en enhetlig tolkning og sammenligning av tekstene?

Er det en tydelig forbindelse mellom innledningen og avslutningen i teksten min?

Har jeg delt inn oppgaven i tydelige og hensiktsmessige avsnitt?

Har jeg husket å begynne alle avsnitt med en god, dekkende temasetning?

Henger avsnittene mine godt sammen?

Er det en rød tråd i besvarelsen min?