Spørreundersøkelse

Hva er et spørreskjema?

Et spørreskjema er en form for undersøkelse hvor en representativ gruppe mennesker svarer på en rekke spørsmål. Personene som svarer på spørreskjemaet, kalles respondenter. Alle respondentene som er relevante for vår undersøkelse, betegnes samlet som populasjonen. Det kan f.eks. være alle grunnskoleelever. Vi har imidlertid sjeldent muligheten til å sende spørreskjemaet vårt til hele populasjonen. I stedet tar vi en stikkprøve. En stikkprøve er et utvalg av populasjonen.

Spørreskjemaets spørsmål er laget av personen som har designet undersøkelsen, og spørsmålene er laget med henblikk på å registrere undersøkelsens problemstilling. De dataene vi får ut av undersøkelsen, kan vi bruke til å gjøre en kvantitativ analyse. Hvis vi har åpne svarmuligheter, kan vi også gjøre en kvalitativ analyse.

Vi bruker typisk spørreskjemaer når:

  • Vi ikke kan få dataene vi ønsker fra registre eller fra andres undersøkelser.
  • Vi ønsker data som kan kvantifiseres, så vi kan lage statistikk.
  • Vi ønsker å spørre mange mennesker på kort tid.

Spørsmål 

Når du skal lage et spørreskjema, så er det viktig at du lager spørsmål som faktisk måler det du skal måle ut fra problemstillingen din. Du skal derfor starte med å operasjonalisere de variablene du ønsker å undersøke. Å operasjonalisere er prosessen hvor du går fra å ha noen abstrakte begreper du gjerne vil undersøke, til å ha klart definerte og målbare variabler og verdier. Når du lager spørreundersøkelser, vil en del av operasjonaliseringen også innebære å omformulere variablene til konkrete spørsmål. 

Vårt viktigste råd er altså at du får operasjonalisert variablene dine ordentlig. Men vi har også en rekke tips du kan bruke når du skal lage spørsmålene dine:

  • Stil kun ett spørsmål av gangen. Hvis du stiller mer enn ett spørsmål av gangen, forvirrer du respondentene og får upresise svar. Det er f.eks. en dårlig idé å spørre om folk er enige eller uenige i at Norge skal avskaffe kongehuset og heve bistanden. De kan jo være enige i det ene og uenige i det andre.
  • Stil presise spørsmål. Jo mindre respondenten har behov for å tolke spørsmålet, dess bedre. Hvis respondentene må tolke, så risikerer vi å måle feil.
  • Bruk ord som respondentene forstår. Hvis du bruker vanskelige begreper, så er det en risiko for at respondentene ikke forstår spørsmålet. Hvis du er nødt til å bruke et faglig begrep, så sørg for å ta med en definisjon til spørsmålet.
  • Lag korte spørsmål. Lange spørsmål er typisk vanskeligere å forstå, og du risikerer at respondentene
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn