Intervju

Hva er et intervju?

Et intervju er en samtale mellom to eller flere personer med det formål å besvare en rekke spørsmål. De personene som intervjues kalles informanter. Intervju anvendes når vi ønsker å komme helt tett på våre informanter og se verden fra deres perspektiv. Gjennom intervjuer får vi altså en dypere forståelse av informantenes syn på et fenomen enn vi kan få gjennom et spørreskjema. Av den grunn har intervjuer typisk en høy validitet. Intervjuer gir også informantene muligheten til å stille spørsmål hvis det er noe de er i tvil om. Det øker sannsynligheten for at vi faktisk måler det vi ønsker å måle gjennom intervjuet. 

Ettersom vi ønsker å oppnå en dyp forståelse, tar intervjuer typisk også lang tid. Det gjelder både i forhold til planlegging og utførelse av intervjuene. Av den grunn vil man typisk ha langt færre informanter enn i en kvantitativ undersøkelse. Det betyr også at man sjeldent kan generalisere på bakgrunn av intervjuer.

Den typiske formen for intervju er et semistrukturert intervju. Det vil si at man har en intervjuguide med temaer og spørsmål man gjerne vil ha svar på. Men man er stadig åpen for at det kan komme nye opplysninger i løpet av intervjuet, som kan føre til nye spørsmål. Man kan altså godt avvike fra intervjuguiden. 

Man kan også gjøre et strukturert intervju. Denne typen intervju minner om spørreundersøkelser, fordi man slavisk følger intervjuguiden. 

Intervjuguide

I dette avsnittet tar vi utgangspunkt i semistrukturerte intervjuer.

Før du gjør intervjuene dine, må du lage deg en intervjuguide. En intervjuguide er en oversikt over de temaene og spørsmålene du gjerne vil ha svar på. Du lager intervjuguiden ved å operasjonalisere problemstillingen din til konkrete spørsmål. Det er viktig at spørsmålene dine er skrevet med et språk som informantene ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn