Variabler

En variabel er en egenskap som kan variere

En variabel er en egenskap ved våre analyseenheter som kan variere, f.eks. kjønn, alder, inntekt eller utdannelse. Variabler kan anta forskjellige verdier. Variabelen inntekt kan f.eks. ha verdiene lav, middels og høy inntekt, eller anta verdier i et intervall fra 0 kr og oppover.

Når vi undersøker et sosialt fenomen, er vi typisk interesserte i hvordan forskjellige variabler påvirker hverandre – også kalt årsakssammenhenger eller kausalitet. I den forbindelse skiller vi mellom forskjellige typer variabler; uavhengige, avhengige, kontroll, mellomkommende, alternative uavhengige, interaksjons- og bakenforliggende variabler. 

I Sosialkunnskap og Sosiologi og sosialantropologi vil du som regel bare skulle kjenne avhengige, uavhengige, bakenforliggende og mellomkommende variabler.

I tabellen nedenfor kan du se en oversikt over de fire forskjellige variablene. Tabellen har to parametere: tid og hva som påvirkes. Tid forklarer når i tidsrekkefølgen den gjeldende variabelen befinner seg, mens påvirker forklarer hvorvidt variabelen påvirker den uavhengige eller den avhengige variabelen.

 Primære variablerKontrollvariabler
 Avhengig variabelUavhengig variabel

Mellom-

kommende variabel

Bakenfor-liggende variabel
TidEtter den uavhengige variabelenFør den avhengige variabelenMellom uavhengig og avhengig variabelFør både uavhengig og avhengig variabel
Påvirker 

Avhengig

variabel

Avhengig variabelBåde uavhengig og avhengig variabel

Avhengig og uavhengig variabel

Det viktigste skillet er mellom uavhengige og avhengige variabler. Den avhengige variabelen er variabelen vi ønsker å forklare variasjonen i. Den uavhengige variabelen er variabelen som vi mener kan forklare variasjonen, dvs. forskjeller eller endringer, i den avhengige variabelen. Vi antar altså at endringene i den uavhengige variabelen er årsaken til endringene i den avhengige variabelen. Det kan illustreres slik:

Når man tegner årsakssammenhenger, er det en god ide å ha den uavhengige variabelen til venstre for den avhengige variabelen, og trekke pilen fra den uavhengige til den avhengige variabelen. På den måten viser man retningen for årsakssammenhengen.

Et forenklet eksempel kan være at vi ønsker å forklare folks politiske ståsted ut fra folks inntekt. Den avhengige variabelen er politisk ståsted, og variabelen kan anta verdiene venstreorientert og høyreorientert. En mulig forklaring på politisk ståsted kan være inntekt. Hvis vi antar at inntekt kan forklare folks politiske ståsted, så er inntekt den uavhengige variabelen, og variabelen kan anta verdier i et intervall mellom 0 kr og et u...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn