Operasjonalisering

Hva betyr operasjonalisering?

Når du skal undersøke problemstillingen din, er et viktig skritt i prosessen å gjøre en god operasjonalisering. Å operasjonalisere betyr å bevege seg fra det abstrakte til det konkrete. Eller sagt med andre ord, så er operasjonalisering en betegnelse for prosessen hvor vi går fra å ha abstrakte begreper til å ha klart definerte og målbare variabler og verdier. Det er vanskelig å måle abstrakte begreper. Hvordan måler man f.eks. velferd?

For å måle begreper er vi derfor nødt til å gjøre dem mer konkrete. Man kan si at vi «oversetter» begrepene så de blir målbare. Operasjonaliseringen er viktig, fordi den er med på å sikre at vi måler det vi ønsker. Dessuten er operasjonaliseringen med på å avgjøre hvilken innsamlingsmetode du bør gjøre bruk av, samt hvilke spørsmål du bør stille i et spørreskjema eller i et intervju. Måten vi definerer variabler og verdier på er nemlig med på å avgjøre hvordan vi kan undersøke dem.

Du må imidlertid være oppmerksom på at det er vanskelig å fange alle nyansene i et begrep når vi går ned i abstraksjonsnivå. Hvis vi tar velferd, kan man bruke BNP til å måle velferd. Men begrepet inneholder mange flere nyanser. Velferd kan også handle om utdannelsesnivå og trygghet. Jo mer konkrete vi blir og jo tettere på data vi kommer, desto flere nyanser vil vi miste. Operasjonaliseringen bør sikre at begrepet blir målbart samtidig som vi fanger opp det sentrale i begrepet. 

Slik gjør du en operasjonalisering

Du skal operasjonalisere dine viktigste begreper. Dem finner du i problemstillingen din. I problemstillingen har du angitt hva du ønsker å undersøke, og sannsynligvis også noen av variablene. Du kan starte med å skrive ned hva slags fenomen eller gruppe du vil undersøke. Prøv å definere fenomenet eller gruppen så presist som mulig. Hvis gruppen f.eks. er nordmenn, menes da alle nordmenn, er det en bestemt aldersgruppe, teller innvandrere med, osv. Skriv ned overveielsene dine. Det er viktig at du er kritisk omkring de valgene du tar, og inkluderer overveielsene i oppgaven din. Husk at det som regel er mer enn én måte å operasjonalisere begreper på. Du skal velge den som passer best til din undersøkelse. 

Deretter skal du skrive ned den avhengige og den uavhengige variabelen, og operasjonalisere dem. Hvis du har andre typer variabler i undersøkelsen din, må de også defineres. Til slutt skal du ha definert de verdiene som variablene kan anta. Sø...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn