Sjekkliste for skriftlig fordypningsoppgave

Her kan du se en sjekkliste for en skriftlig fordypningsoppgave/særemne. Ut ifra sjekklisten kan du få oversikt om du har med de riktige delene og elementene i oppgaven din.

Sjekklisten er god å bruke både underveis, mens du skriver særemnet, og til slutt i prosjektet.

 • Har jeg svart grundig og nyansert på problemstillingen (+ underspørsmålene/underpunktene)?
 • Er det en rød tråd i oppgaven min (de enkelte avsnittene bygger på hverandre og alle fokuserer på problemstillingen)?
 • Har jeg laget en innledning som presenterer temaet, problemstillingen og primærlitteraturen? Forteller den hva jeg skal gjøre i oppgaven?
 • Har jeg analysert de virkemidlene og elementene i tekstene som er relevante for problemstillingen?
 • Har jeg tolket og drøftet på en måte som gjør at problemstillingen min blir grundig belyst?
 • Er jeg tekstnær i analysen og tolkningen min?
 • Kommer det klart frem hva jeg argumenterer for i tolkningen/drøftingen min?
 • Har jeg delt inn oppgaven min i klare og relevante avsnitt som henger godt sammen? Mal/disposisjon
 • Er språket mitt korrekt? Skriver jeg saklig og variert?
 • Har jeg brukt gode sitater for å underbygge og illustrere analysene/tolkningene/poengene mine?
 • Har jeg brukt fotnoter/henvisninger i parentes der det er relevant?
 • Har jeg brukt sekundærlitteraturen på en konstruktiv måte?
 • Har jeg konkludert ordentlig på problemstillingen?
 • Har jeg laget en kildeliste til slutt?...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn