Særemne (Fordypningsoppgave) | Oppskrift
Guide til skriftlig særemne

Sjekkliste for skriftlig fordypningsoppgave

5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 (212 anmeldelser)

Dette er et utdrag av siden Sjekkliste for skriftlig fordypningsoppgave i nettboka Særemne (Fordypningsoppgave) | Oppskrift. Klikk på les mer nå for å få tilgang til hele teksten.

Her kan du se en sjekkliste for en skriftlig fordypningsoppgave/særemne. Ut ifra sjekklisten kan du få oversikt om du har med de riktige delene og elementene i oppgaven din.

Sjekklisten er god å bruke både underveis, mens du skriver særemnet, og til slutt i prosjektet.

 • Har jeg svart grundig og nyansert på problemstillingen (+ underspørsmålene/underpunktene)?
 • Er det en rød tråd i oppgaven min (de enkelte avsnittene bygger på hverandre og alle fokuserer på problemstillingen)?
 • Har jeg laget en innledning som presenterer temaet, problemstillingen og primærlitteraturen? Forteller den hva jeg skal gjøre i oppgaven?
 • Har jeg analysert de virkemidlene og elementene i tekstene som er relevante for problemstillingen?
 • Har jeg tolket og drøftet på en måte som gjør at problemstillingen min blir grundig belyst?
 • Er jeg tekstnær i analysen og tolkningen min?
 • Kommer det klart frem hva jeg argumenterer for i tolkningen/drøftingen min?
 • Har jeg delt inn oppgaven min i klare og relevante avsnitt som henger godt sammen? Mal/disposisjon
 • Er språket mitt korrekt? Skriver jeg saklig og variert?
 • Har jeg brukt gode sitater for å underbygge og illustrere analysene/tolkningene/poengene mine?
 • Har jeg brukt fotnoter/henvisninger i parentes der det er relevant?
 • Har jeg brukt sekundærlitteraturen på en konstruktiv måte?
 • Har jeg konkludert ordentlig på problemstillingen?
 • Har jeg laget en kildeliste til slutt?
...[Les mer nå]