De viktigste begrepene og fenomenene i Religion og etikk

Innenfor religion finnes det en rekke fenomener ("ting som viser seg") på tvers av religionene. Disse fenomenene, i tillegg til religionsvitenskapelige begreper, er det viktig å vite noe om.

Myter

En myte er en hellig fortelling som beretter om en viktig og grunnleggende hendelse (ofte fra fortiden). Disse fortellingene danner grunnlag for religionens forestillinger av virkeligheten. Myter handler ofte om guder og spesielt om forholdet mellom guder og mennesker. De omhandler fenomener som er utenfor menneskelig fornuft og logikk. Ofte forklarer myten forskjellige forhold i verden.

Ordet ”myte” innenfor religionsvitenskapen må ikke forveksles med påfunn eller fortellinger uten historisk sannhet. Mytebegrepet sier ingenting om hvorvidt mytens innhold er historisk korrekt eller ikke.

kristendommen er den sentrale myten fortellingen om Jesus Kristus, Guds sønn som fødes på jorden, forkynner budskapet om Guds rike og frelser mennesket fra lidelse og død. Andre myter er f.eks. skapelsesmyten og syndefallsmyten.

islam er den sentrale myten fortellingen om hvordan Muhammed mottar åpenbaringene fra Gud, gir dem videre og skaper den første muslimske menigheten.

buddhismen er den sentrale myten fortellingen om hvordan Buddha oppnår opplysningen.

Mytetyper

 1. Verdensskapelsesmyter
  (kosmogoniske myter) – ofte hvordan den nåværende verden ble til i urtiden. Kosmos ble skapt av kaos.
   
 2. Opprinnelsesmyter
  • Menneskets opprinnelse (antropogoniske myter)
  • Gudenes opprinnelse (teogoniske myter)
  • Myter som forteller om kultens/ritualenes opprinnelse (f.eks. myten om den siste nattverden i NT)
    
 3. Kulturhelt-myter 
  I slike myter formidler en bestemt helt/heltinne en kulturell eller en samfunnsmessig utforming til det gjeldende samfunnet. Kulturhelten kan være en uberegnelig eller ambivalent skikkelse. 
   
 4. Avslutningsmyter / eskatologiske myter
  Om hvordan verden vil ende.
   
 5. Historiske myter 
  Her er det snakk om begivenheter som ikke er fra urtiden, men derimot innenfor den historiske tiden. Disse er spesielt kjent innenfor kristendommen, jødedommen og islam. Eksempler kan være myten om hvordan jødene utvandret fra Egypt, myten om Jesu fødsel og myten om at Muhammed mottok åpenbaringene.

Myters funksjon

Forklarer og begrunner tilværelsens grunnleggende vilkår (verdens skapelse og avslutning, liv-død, dyr-mennesker, rett-galt/etikk, tabu-regler, ritualer, kult osv). Begrunner måten verden ser ut på. 

Oppdrar, da mytens vesen er modeller vi identifiserer oss med. Forsterkes ved hjelp av den rituelle gjentagelsen av myten i dramatisering eller fortelling.

 

 

Myten er et redskap for å fortolke tilværelsens gåter: utligner og formidler motsetninger og hjelper oss til å leve med dem. Myter danner en ramme rundt forståelsen av menneskets/samfunnets eksistens. Myten gir en mening til tilværelsen. 

Ritualer

Ritualer er sentrale religiøse handlinger som utføres på en helt bestemt måte. Ofte kommer opprinnelsen til et ritual fra en myte...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn