Utviklingspsykologi

Utviklingspsykologi handler om menneskets psykologiske utvikling fra fødsel til død. Det handler altså ikke kun om barndommen, men om alle livsfasene. På tross av dette er hovedfokuset i mange teorier barndommen.

Historisk sett har utviklingspsykologien vært dominert av noen bestemte teoretiske tilganger. Man kan dele de store teoriene inn i tradisjonelle teorier og nyere teorier.

Her beskriver vi først de tradisjonelle teoriene. Disse er i hovedsak Freuds psykoanalyse, Eriksons psykososiale utviklingsmodell og Mahlers utviklingsteori. 

Deretter forklarer vi de nyere teoriene. Vi redegjør for nyere spedbarnsforskning, Daniel Sterns utviklingsteori samt tilknytning ut ifra John Bowlbys og Mary Ainsworths teorier. I tillegg redegjør vi i dette avsnittet for voksenlivet og familien i forbindelse med utviklingspsykologien.