Sosial arv og holdninger

Her skal vi se nærmere på sosial arv og holdninger. Først definerer vi sosial arv. I denne sammenheng redegjør vi for Gustav Jonssons og Pierre Bourdieus tanker om sosial arv. Dernest forklarer vi hva en holdning er, samt de tre komponentene en holdning består av.

Sosial arv

Sosial arv kan overordnet defineres som en oppsamling av alt det man har ’arvet’ fra andre og som påvirker ens holdninger og valg i livet. Det kan være ulike oppfattelser av hva dette ”noe” er. Man kaller det sosial arv for å understrekke at det ikke er biologisk arv, altså noe genetisk.

Sosial arv handler typisk om at foreldrenes livsform, utdannelsesnivå og sosiale posisjon gjentas hos deres barn.

Den sosiale arven kan både ha en negativ og positiv betydning. Positiv sosial arv er når et barn av foreldre som tilhører de høyere sosiale gruppene, forblir i disse gruppene.

..

Holdninger

Ut ifra psykologiens forståelse består en holdning av tre deler:

  1. En affektiv komponent: En persons følelsesmessige innstilling til en ting eller situasjon.
  2. En kognitiv komponent: En persons viten og tanker om en ting eller situasjon.
  3. En adferdskomponent: En persons handlinger i forhold til en ting eller situasjon.

Kognitiv dissonans (tankemessige forstyrrelser)

Helst skal det forekomme en balanse mellom de tre delene av en holdning.

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn