Sosialpsykologi

Sosialpsykologi er det feltet innen psykologien som undersøker menneskers adferd i sosiale sammenhenger, altså i grupper og andre sammenhenger hvor man er sammen med andre.

Man kan snakke om et individualpsykologisk og gruppepsykologisk perspektiv. Individualpsykologien undersøker hvordan det enkelte mennesket påvirker gruppen, mens gruppepsykologien ser på hvordan grupper påvirker det enkelte mennesket.

Sosialpsykologien nærmer seg begge disse perspektivene, men har størst fokus på det gruppepsykologiske perspektivet.

I dette avsnittet begynner vi med å redegjøre for grupper (gruppepsykologi) i forbindelse med sosialpsykologien. I denne sammenheng kommer vi innom både gruppeprosesser, roller og stereotyper, ondskap og fordommer og stereotyper. Dernest greies det ut sosial arv og holdninger, interpersonell kommunikasjon og sosial kognisjon og kulturpsykologi.

Avsluttende tar vi for oss en rekke viktige teoretikere innen sosialpsykologien. Vi gir deg et overblikk over noe av arbeidet og teoriene til Muzafer Sherif, Solomon Asch, Stanley Milgram, Philip Zimbardo, Robert Rosenthal, Edward Thorndike og Katz og Braly.