Læring

Læring handler om å oppnå viten og ferdigheter. I psykologien er man opptatt av å undersøke de forskjellige formene for læring og viten som finnes.

På de neste sidene kommer vi inn på de mest kjente teoriene om læring og viten innenfor psykologien.

Former for viten

Ifølge en utbredt psykologisk teori kan viten deles opp i to hovedformer:

  1. Språklig viten: Språklig viten er viten som vi kan gjengi bevisst. Dette kan være viten om et nytt språk, viten om økonomi eller om hvordan samfunnet fungerer. Det er denne kunnskapen det legges vekt på i skolen.
  2. Taus viten: Taus viten er viten som vi ikke kan forklare med ord. Denne typen viten dekker størstedelen av vår kunnskap. Dette er for eksempel viten om hvordan man spiller fotball (altså ikke reglene, som er språklig viten, men hvordan man sparker og dribler).

...

Behaviorisme og læring

Behaviorisme er en gren innen psykologien som er opptatt av menneskets ytre adferd. Behaviorisme benevnes også som adferdspsykologi (behavior=adferd).

Ut ifra behavioristisk læringsteori kan man lære på tre måter:

  1. Klassisk betinging: I denne prosessen lærer man å assosiere (=forbinde) ting med hverandre når de opptrer samtidig gjentakende ganger.

...

Sonen for nærmeste utvikling

Den russiske psykologen Lev Vygotsky mente at læring foregår best sammen med andre som er dyktigere enn en selv. Den grunnleggende måten vi lærer på som mennesker, er gjennom instruksjon fra andre. Dette er fordi vi som mennesker er sosiale vesener.

...

Innsikt

Ifølge Wolfgang Köhler foregår læring via problemløsning. Problemløsning dreier seg om at man står ovenfor et problem som man ikke kan løse.

...

Motivasjonsformer

For å lære er det nødvendig med motivasjon. Man kan skille mellom indre og ytre motivasjonsfaktorer:

  1. Indre faktorer er noe som motiverer oss ”innenfra”.
    Nysgjerrighet spiller en stor rolle for motivasjonen. Vi er nysgjerrige fordi vi som mennesker leter etter mening i opplevelser og ting.

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn