Kognisjon og læring

En stor del av psykologien handler om hvordan vi som mennesker tenker og lærer nye ting. Vi mennesker er nemlig helt unike i forhold til hvor enkelt vi lærer oss nye ting og hvor kompliserte oppgaver vi kan løse.

Kognitiv psykologi

Kognitiv psykologi handler om prosessene som skjer i psyken. Den kognitive psykologien forsøker å være objektiv og etablerer generelle lover for hvordan vi fungerer som mennesker. Det dreier seg om hvordan mennesket forstår og fortolker stimuliene (stimuli=påvirkninger) det utsettes for. Det dreier seg altså om hukommelse, språk, sansing og tenking, da dette er hvor vi kan bli påvirket av omverdenen.

I dette avsnittet kommer vi inn på den historiske kognisjonspsykologien, gestaltpsykologien, Piagets teori om barnets kognitive utvikling, moderne kognisjonspsykologi (persepsjon, hukommelse, oppmerksomhet), kognitiv terapi, intelligens og læringsformer.