Psykologi | Sammendrag

Dette er Studienetts sammendrag til Psykologi. Her finner du en oversiktlig og lett forståelig oppsummering av de viktigste teoriene, teoretikerne og retningene innenfor psykologifaget. Sammendraget fungerer utmerket som hjelp til eksamen, lekser og prøver i Psykologi 1 og Psykologi 2.

I undervisningen er det mulig at temaene ikke tas opp i samme rekkefølge som vi gjør her. Temaene du lærer om i undervisningen kan derfor være sortert på en annen måte i veiledningen vår. Det er også mulig at vi ikke kommer inn på deler av pensumet ditt, men i hovedsak tar vi for oss de fleste hovedområdene innen psykologifaget.

Ved å lese igjennom sammendraget får du et overblikk over de fleste emnene du møter i psykologifagene. På en enkel og grei måte redegjør vi for sosialpsykologi, utviklingspsykologi, kognisjon og læring, personlighet og identitet, adferdspsykologi/behaviorisme samt eksistensiell og humanistisk psykologi.

Her får du også oppsummeringer av arbeidet og teoriene til en rekke vesentlige personer innen for psykologifaget, som Sigmund Freud, Erik Erikson, Solomon Asch, Muzafer Sherif, Stanley Milgram, Robert Rosenthal, Margaret S. Mahler, Daniel Stern, Anthony Giddens, Jean Piaget, og mange flere.

Bruk sammendraget som hjelp og inspirasjon, og få oversikt over de ulike emnene innen psykologi og bedre karakterer.

Utdrag fra sammendraget:

Sosialpsykologi

Sosialpsykologi er det feltet innen psykologien som undersøker menneskers adferd i sosiale sammenhenger, altså i grupper og andre sammenhenger hvor man er sammen med andre.

Man kan snakke om et individualpsykologisk og gruppepsykologisk perspektiv. Individualpsykologien undersøker hvordan det enkelte mennesket påvirker gruppen, mens gruppepsykologien ser på hvordan grupper påvirker det enkelte mennesket.

Sosialpsykologien nærmer seg begge disse perspektivene, men har størst fokus på det gruppepsykologiske perspektivet.

...

Utviklingspsykologi

Utviklingspsykologi handler om menneskets psykologiske utvikling fra fødsel til død. Det handler altså ikke kun om barndommen, men om alle livsfasene. På tross av dette er hovedfokuset i mange teorier barndommen.

Historisk sett har utviklingspsykologien vært dominert av noen bestemte teoretiske tilganger. Man kan dele de store teoriene inn i tradisjonelle teorier og nyere teorier.

...

Kognisjon og læring

En stor del av psykologien handler om hvordan vi som mennesker tenker og lærer nye ting. Vi mennesker er nemlig helt unike i forhold til hvor enkelt vi lærer oss nye ting og hvor kompliserte oppgaver vi kan løse.

Kognitiv psykologi

Kognitiv psykologi handler om prosessene som skjer i psyken. Den kognitive psykologien forsøker å være objektiv og etablerer generelle lover for hvordan vi fungerer som mennesker. Det dreier seg om hvordan mennesket forstår og fortolker stimuliene (stimuli=påvirkninger) det utsettes for. Det dreier seg altså om hukommelse, språk, sansing og tenking, da dette er hvor vi kan bli påvirket av omverdenen.

...

Personlighet og identitet

Personlighet og identitet handler i utgangspunktet om hvordan vi egentlig er som mennesker. Her dreier det seg om selve kjernen i det å være et menneske.

I virkeligheten handler mye av psykologien om personlighet og identitet. For eksempel handler Eriksons utviklingspsykologi om hvordan personligheten utvikles fra vi blir født. Giddens' senmoderne psykologi handler om hvordan vår identitet fungerer i samfunnet vi lever i.

...

Adferdspsykologi/behaviorisme

Adferdspsykologi kalles også for behaviorisme (behavior=adferd). Her er ikke fokuset på indre tilstander som tenkning (kognitiv psykologi) eller ubevisste påvirkninger (psykoanalysen), men på observasjoner av adferd.

...

Eksistensiell og humanistisk psykologi

Eksistensiell og humanistisk psykologi henger tett sammen. Eksistensiell psykologi strammer fra europeiske filosofer innenfor den retningen som kalles eksistensialisme. Humanistisk psykologi er en amerikansk videreutvikling av den eksistensielle psykologien. De to brukes ofte sammen, men er faktisk to forskjellige psykologiske retninger.

Begge retningene handler imidlertid grunnleggende om spørsmålet: Hva innebærer det at vi eksisterer som mennesker? (Human=menneskelig).

...

Senmoderne psykologi

Den senmoderne psykologien er en av de nyeste retningene innenfor psykologien. Her er fokuset på hvordan samfunnet har endret seg i de seneste årtiene. Det er også fokus på identitet, hvordan vi skaper identiteten vår og hva som skjer når identitetsskapelsen sporer av.

Sosiologen Anthony Giddens er en av hovedpersonene innen denne retningen. Den senmoderne psykologien låner teorier og begreper fra Giddens’ sosiologi.

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Psykologi | Sammendrag

[17]
Brukernes anmeldelser
 • 18.09.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kunne gjerne vært mer stoff om kommunikasjon da dette er svært relevant i faget
 • 15.10.2019
  Egentlig ikke bra i det hele tatt..
 • 13.10.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra
 • 16.09.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
  litt mye tekst