Sosial kompetanse

Introduksjon

Sosial kompetanse er et felles begrep for alle de egenskapene og ferdighetene vi mennesker bruker til å lykkes i det sosiale livet. De fleste teoriene om livskvalitet sier at gode sosiale relasjoner er viktige for den psykiske helsen. Gode sosiale kompetanser er derfor også en av de viktigste forutsetningene for livsmestring. 

På denne siden prøver vi å beskrive de mest sentrale aspektene av sosial kompetanse og si litt om hvordan man kan utvikle god sosial kompetanse. 

Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse kan deles inn i fem forskjellige ferdigheter som har betydning for hvor gode vi er til å danne positive sosiale relasjoner med andre: Empati, selvkontroll, selvhevdelse, samarbeidsferdigheter og ansvarlighet. 

Empati

Empati er evnen til å lese andres følelser og forstå at andre menneskers perspektiv er forskjellig fra ens eget. Det er f.eks. empati som gjør at vi kan reagere ved selv å bli ulykkelige når vi ser en ulykkelig person. 

Empati er veldig grunnleggende for sosial kompetanse, fordi evnen til å forstå andres følelser har enorm betydning for både evnen vår til å kommunisere og evnen vår til å ta hensyn til andre. Empati er også en forutsetning for prososial adferd – hvilket vil si adferd hvor vi handler for å gagne andre, uansett om det går imot våre egne interesser og behov.

Selvkontroll

Selvkontroll er evnen til å regulere adferden sin, så man ikke lar seg styre av følelser og umiddelbare innskytelser. Selvkontroll kan f.eks. hjelpe med å styre ens temperament og gjøre det mulig å inngå kompromisser med andre, selv om man kanskje ikke alltid er helt enig i deres verdenssyn. Selvkontroll kan også være viktig under samtaler, fordi man f.eks. lett kan komme til å fornærme andre hvis man alltid sier det som umiddelbart faller en inn. 

Selvhevdelse

Selvhevdelse er evnen til å stå ved meningene sine og markere sine synspunkter i sosiale sammenhenger. Selvhevdelse omfatter samtidig evnen til å hevde seg selv på en hensiktsmessig og balansert måte, så man ikke bare blåser seg opp hele tiden og blir utålelig å være sammen med.

Et av de viktigste tegnene på god selvhevdelse er at man er i stand til å si fra overfor andre, hvis grensene man har blir overtrådt. God selvhevdelse betyr med andre ord at man er mer resistent overfor gruppepress.

Samarbeidsferdigheter

Samarbeidsferdigheter omfatter f.eks. evnen vår til å hjelpe andre og til å dele ressurser med andre, når felles oppgaver skal løses. Mer overordnet handler det også om å være i stand til å forstå og følge de felles normene og reglene når man inngår i grupper sammen med andre. Noen av disse normene og reglene kan være uskrevne regler, f.eks. i forhold til tonen i kommunikasjonen. Samarbeidsferdigheter handler altså også om å kunne avlese en situasjon og vurdere hvilken oppførsel som er passende.

Ansvarlighet

Ansvarlighet handler om at man kan vise seg verdig til andres tillit i sosiale sammenhenger. Man kan f.eks. utvise ansvarl...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn