Brannen og Jeg har sosial fobi | Tolk og sammenlign

Her får du hjelp til å komme i gang med oppgaven din. Her finner du inspirasjon til å tolke og sammenligne «Brannen» av Tarjei Vesaas og «Jeg har sosial fobi» av Kristian Bergquist. Vi ser på oppbygging og form, språklige virkemidler, tematikk og modernistiske trekk i tekstene. Denne oppgaven ble gitt til eksamen i Norsk sidemål 30. mai 2016.

Oppgaveformulering

Vedlegg

- Tarjei Vesaas: Brannen, 1961
- Kristian Bergquist: «Jeg har sosial fobi», 2015

Tolk og sammenlign tekstene. Forklar hva som er modernistiske trekk i disse tekstene.

Kommentar

Du skal gjøre rede for både form og innhold i de to tekstene, og forklare og vise med eksempler hva som gjør dem til modernistiske tekster.

Fakta om «Brannen»

Forfatter: Tarjei Vesaas
Årstall: 1961
Sjanger: Modernistisk roman

Fakta om «Jeg har sosial fobi»

Forfatter: Kristian Bergquist
Årstall: 2015
Sjanger: Modernistisk dikt i diktsamlingen Ild til oss

Bakgrunnskunnskap om modernismen

Modernismen betegner en utvikling innenfor kunst og arkitektur som dominerte i Europa sent på 1800-tallet og på starten av 1900-tallet. Perioden var preget av enorme industrielle fremskritt, massetilflytning til byene og etter hvert store kriger. Denne samfunnsutviklingen ble speilet i kunsten, både når det gjaldt form og innhold.

Modernismen ble først omtalt som avant garde, et uttrykk som betegner en bevegelse som ønsker å bryte med det eksisterende. De tradisjonelle verseformene i lyrikken gikk tapt til fordel for frie vers, og temaene i litteraturen dreide fra familie og samfunnsproblemer til angst, ensomhet og fremmedgjøring.

I Norge var det særlig forfattere som Knut Hamsun og Sigbjørn Obstfelder som mot slutten av 1800-tallet begynte å skrive modernistisk. Utover 1900-tallet gjennomgikk modernismen som litterær retning flere stadier, og forfattere som Rolf Jacobsen, Gunvor Hofmo og Tarjei Vesaas ble viktige representanter for den modernistiske lyrikken. Den litterære utviklingen som har foregått siden 1970-tallet, kalles gjerne postmodernisme.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Her tar vi en titt på mulige inngangsvinkler til oppgaven din. Det vil si hva du kan fokusere på i tolkningen og sammenligningen din.

Form: Når du sammenligner «Brannen» og «Jeg har sosial fobi», kan du fokusere på formen. Hvordan er tekstene bygget opp, og hvordan er oppbyggingen med på å understreke temaet? Hvor tett kommer vi på jeg-personene i tekstene, og hvilke virkemidler tas i bruk for å oppnå dette?

Tematikken: Du kan også konsentrere deg om tematikken - hva handler de to tekstene om, og hvilke virkemidler bruker forfatterne for å få frem temaet?

Modernistiske trekk: En tredje mulighet er å se nærmere på hvilke modernistiske trekk som finnes i de to tekstene. Har det noe å si at det er mer enn 50 år mellom dem?

Hjelp til Nynorsk

Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger i nynorsk.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

Oppskrift på sammenligningsoppgave

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på en sammenligningsoppgave som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Sammenligning

Her får du hjelp til å skrive oppgavetypen sammenlign i norsk. Vi ser på hvordan du kan forberede og skrive teksten din, og du får også et eksempel med kommentarer til denne oppgavetypen. Sammenligningsoppgaver inngår nesten alltid i eksamenssettene ved terminsprøver og heldagsprøver i norsk på vgs. Oppgavesjangeren kan også hete tolk og sammenlign.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Brannen og Jeg har sosial fobi | Tolk og sammenlign

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 31.05.2018
    Skrevet av Elev på Vg3
    funket på eksamen
  • 15.12.2020
    Skrevet av Elev på Vg3