Mal for diktanalyse

Her gir vi deg en mal for diktanalyse. I malen kan du se hvilke momenter som er gode å komme inn på i en analyse av et dikt. Du kan klikke på punktene hvis du vil ha mer hjelp til de enkelte delene av analysen.

MERK: Du skal ikke komme inn på alle punktene i dikttolkningen din. Det er meningen at du skal velge å fordype deg i de tingene som er viktige/relevante i det diktet du skal analysere.

 • Handling/innhold: Hva handler diktet om? Eller hva skjer i diktet? (kort fortalt) Hva er diktets motiv/tema?
 • Sjanger: Hvilken type dikt er det snakk om? (Lyrisk? episk-lyrisk? prosadikt?) Hvordan ses dette i diktet?
 • Oppbygning/komposisjon: Hvordan er diktet bygget opp/komponert? Hvordan er den ytre og den indre komposisjonen?
 • Rim og rytme: Er det rim i diktet? (f.eks. enderim eller bokstavrim). Er det en fri rytme eller en bunden rytme i diktet? Hvordan er rim og rytme med til å påvirke leseren?
 • Fortellermåte: Hvordan er diktet fortalt? Er det et lyrisk jeg som forteller? Hvilken synsvinkel brukes mest? Hvordan virker fortellermåten på leseren?
 • Virkemidler og billedspråk: Hvilke språklige virkemidler blir brukt i diktet? Hvilken effekt har virkemidlene? Brukes det billedspråk? Hvilke betydninger kan ligge i billedspråket?
 • Kontraster: Er det noen sentrale kontraster i diktet? Hvilke temaer eller problemstillinger bringer motsetningene på banen?
 • Symboler: Er det nogen ting, navn eller ord som har en symbolsk betydning i diktet? Hvilke betydninger kan ligge i symbolet?
 • Miljø: (Tas kun med hvis miljø/natur spiller en sentral rolle i diktet). Hvordan kan du karakterisere miljøet i diktet? Og hvilken funksjon har miljøet i diktet?
 • Personer: (Tas kun med hvis personer spiller en sentral rolle i diktet). Hvordan kan du karakterisere de sentrale personene i diktet? Hvilken funksjon har de i diktet?
 • Tema og budskap: Hva er de sentrale temaene i diktet? Og hva kan diktets budskap(er) være i forhold til temaet/problemstillingen?
 • Tolkning: Hvordan kan du overordnet fortolke diktet? Hva er det dypest sett diktet prøver å få fram? F.eks. i forhold til tema/motiv, tittel, budskap, perioden eller lignende.