Argumenterende tekst

Her får du hjelp til å skrive en argumenterende tekst.

En argumenterende tekst er en oppgavetype hvor du skal undersøke et emne/en problemstilling og prøve å overbevise mottagerne dine om holdningen din til emnet. Underveis i oppgaven skal du forholde deg nyansert og se på både argumenter for og imot.

Det er vanlig at en må gjøre rede for synspunkter i en eller flere relevante tekster og deretter debattere disse synspunktene. Den argumenterende teksten bygges som oftest opp rundt en primærtekst som gis mest fokus, mens andre tekster som presenteres kan brukes supplerende i debattdelen eller for å skape perspektiv.

Her skal vi gjennomgå hvordan man skriver en argumenterende tekst, hva den burde inneholde og hvilken oppbygning den kan ha.

Oppbygging

Den argumenterende tekstens oppbygging kan gjerne ligne en avisartikkel med underoverskrifter, ingress m.m., men det er ikke et krav. At teksten er argumenterende betyr at den skal ha fokus på argumentering. Man bør likevel hovedsakelig skrive på et nøytralt språk og legge vekt på de synspunktene som presenteres i tekstene.    

Oppbyggingen av den argumenterende teksten faller naturlig i de fire følgende kategoriene:   

•    En innledning
•    Et utsagn
•    En diskusjonsdel
•    En avslutning/konklusjon

Fokus i den argumenterende teksten

I diskusjonsdelen, og i den argumenterende teksten generelt, må man velge et fokus. Fokuset må være synlig slik at man forholder seg til noen få problemstillinger og fremfører forskjellige synspunkter på disse. En veiledende lengde på den argumenterende teksten blir som regel presentert i oppgaveteksten og vil variere etter studienivå.     

Innledning

I den argumenterende tekstens innledning skal leseren introduseres til hva teksten handler om. Emnet, og de relevante tekstene som har blitt tatt i bruk, presenteres på en fengslende og spennende måte. Innledningen forteller mottakeren noe om hva man som leser kan forvente av den konkrete artikkelen. Innledningen kan eventuelt presenteres som en ingress, hvilket er veldig vanlig i avisartikler.

Utsagn

Etter innledningen følger et utsagn, med en redegjørelse for synspunkter og poenger i teksten. Leseren settes her inn i hva de viktigeste synspunktene, budskapene og argumentene er, som dekkes i primærteksten. Eleven skal gå ut ifra at leseren ikke kjenner tekstene som har blitt tatt i bruk. I utsagnet skal eleven være nøktern og ikke tilføye personlige tolkninger eller kommentarer. Man skal heve seg over materialet slik at man ikke kun beskriver hva tekstene tatt i bruk går ut på – og imiterer tekstenes språk. Derimot burde man skrive på sitt eget språk og unngå å referere tekstens innhold slavisk.

Diskusjonsdelen

En viktig del av den argumenterende teksten er debatten. Her kan man sette den primære tekstens synspunkter opp mot andre synspunkter. Disse kan være hentet fra andre tekster eller være elevens egne. Eventuelle tekster utenfra som skal inkluderes i diskusjonsdelen vil ev. oppgis. Når man benytter sine egne synspunkter er det viktig at de er nyanserte og godt argumentert for. Man skal, i tillegg til å kunne sette ulike argumenter opp mot hverandre, kunne se emnet fra ulike perspektiver.

I diskusjonsdelen er det lov å flette inn egne holdninger. Det er imidlertid helt avgjørende at man argumenterer for disse holdningene. Det er dessuten viktig å være målrettet mot hva man ønsker å komme frem til i diskusjonsdelen. Slik skal diskusjonsdelen peke fram mot den endelige konklusjonen.   

Argumentasjon

I diskusjonsdelen skal eleven selv argumentere for sine vurderinger og holdninger. Eleven skal diskutere videre med utgangspunkt i problemstillingen gitt i teksten(e). Med andre ord skal eleven selv komme med argumenter i forhold til temaet det gjelder. I diskusjonsdelen kan eleven gjerne involvere personlige holdninger og synspunkter om saken. Når man diskuterer er det viktig å fremføre argumenter som er gjennomtenkte og veldokumenterte. Det holder ikke å skrive hva man synes, men også vise klart hvorfor man er av denne oppfatningen – man skal begrunne sine holdninger og poenger.

Å skape perspektiv

I diskusjonsdelen skal man dessuten skape perspektiv. Å skape perspektiv kan gå ut på nesten hva som helst, som på en eller annen måte er relatert til temaet. Når man skaper perspektiv ved å trekke inn andre tekster og materialer er det svært viktig at man ikke kun refererer til hva som står, men at man bruker det aktivt i diskusjonen.   

Synspunkter man tar fra annet materiale integreres i diskusjonen og gjør den mer nyansert. Når man skaper perspektiv kan man også reflektere over hvilken betydning de ulike synspunktene kan ha for samfunnet, kulturen eller noe annet.

Konklusjon

I konklusjonen skal det oppsummeres hvilke resultater man har kommet frem til. Det skal være en oppsamling av hva saken dreier seg om, samt de viktigste synspunktene og poengene fra diskusjonen.  

Å ha en rød tråd gjennom hele oppgaven skaper en god effekt. Dette kan man skape ved å ha et hovedfokus som er synlig helt fra innledningen til konklusjonen. En annen ting som skaper en god effekt er en sammenheng, eller et samspill, mellom innledning og konklusjon. Det kan for eksempel gjøres ved at et spørsmål som stilles eller en problemstilling som defineres i innledningen kan besvares eller følges opp i konklusjonen. I konklusjonen skal man vise at man har oversikt over materialet, emnet og synspunktene. Den skal være presist formulert og komme med et forslag til løsning på problemstillingen.

I en argumenterende tekst skal du

 • Introdusere/presentere emnet
 • Argumentere
 • Diskutere/drøfte
 • Komme med eksempler

I en argumenterende tekst kan du også

 • Gjøre rede for
 • Forklare
 • Reflektere
 • Undersøke
 • Sammenligne
 • Vurdere
 • Konkludere