Retorisk analyse av Å jobbe med IKT i Forsvarets logistikkorganisasjon

Her skal vi se nærmere på stillingsannonsen «Å jobbe med IKT i Forsvarets logistikkorganisasjon», ved å gjennomgå komposisjonen i annonsen, de visuelle og språklige virkemidlene, hvilke appellformer som brukes og hvordan tekst og bilde virker sammen. Vi forkorter Forsvarets logistikkorganisasjon til FLO.

Komposisjon

I dette avsnittet ser vi på hvordan stillingsannonsen er bygget opp, hva den består av, og hvorvidt det er formmessig balanse i annonsen.

Blikkfang

Grønnfargen som preger annonsens bakgrunn, er frisk og levende, og vekker umiddelbart leserens interesse. Grønt er også Forsvarets farge, og på den måten forteller avsender noe om hvem de er, ved å velge grønt heller enn en annen farge som bakgrunn i annonsen.

Samtidig er bildene fulle av små detaljer som består av hus og biler på venstre side og elektroniske deler på høyre side, og annonsen fremstår nærmest som et dataspill. Dette vekker nysgjerrigheten vår.

Bildene

Når vi ser nærmere på bildene, oppdager vi at de faktisk viser to helt ulike ting, selv om de ved første øyekast ligner mye. Ved å studere bildene blir vi oppmerksomme på alle de små komponentene. Husene og delene på datakretskortet er systematisk spredd utover den grønne bakgrunnen, og samtidig strekker det seg veier som deler hvert av bildene i tre nesten like store deler både vertikalt og horisontalt.

Selv om annonsen i utgangspunktet er lenger i bredden enn i høyden, slik at den for eksempel kan dekke to avissider, gjør det grå feltet med tekst nesten nederst at bildene fremstår som to kvadrater. Veinettene kan oppfattes som linjer som deler hver av firkantene i ni omtrent like store deler, og de fremstår dermed som harmoniske og symmetriske, selv om symmetrien ikke er helt nøyaktig, om vi ser ordentlig etter.

Overskrift

Overskriften er plassert midt i hver av de grønne firkantene, og den hvite skriften gjør kontrasten til bakgrunnen tydelig, og teksten lett å lese. Etter å ha lagt merke til alt det grønne, er det naturlig å legge blikket på denne delen av annonsen. Fordi halve teksten står på venstre side og siste del av teksten på høyre side, må man lese begge sider for å få med seg meningen.

Slik tydeliggjør selve plasseringen av overskriften budskapet: At både mennesker og teknologi er viktige deler av arbeidshverdagen i FLO, og at man må ta hensyn til begge deler for å oppnå best mulig resultat. Dette kommer tydelig frem ved hjelp av plasseringen, og kan derfor tolkes som essensielt for arbeidsplassen.

Brødtekst

Også brødteksten er delt i to, men all teksten er skrevet på bakgrunn av et grått felt som strekker seg fra venstre til høyre i annonsen. På venstre side kan vi lese to avsnitt om viktigheten av FLO, litt om arbeidshverdagen der og hvem de søker etter.

På høyre side er tre stillinger plassert ved siden av hverandre i tre kolonner, og tittel og arbeidssted for hver av stillingene er uthevet med fet skrift øverst i hver kolonne. Brødteksten består av liten skrift, og det er mest naturlig å lese denne delen dersom bildet og overskriften har vekket leserens interesse. Det grå feltet er plassert slik at bildene blir kvadratiske på oversiden, og det er dermed med på å skape harmoni i det visuelle uttrykket.

Logo

Forsvarets logo er plassert helt øverst i venstre hjørne. Dette er det stedet der øynene som regel søker først, og plasseringen av logoen forteller oss dermed umiddelbart hvem som er avsender i annonsen.

Balanse

De to bildene er relativt like, og fremstår dermed som speilinger av hverandre. Den naturlige oppdelingen som oppstår på grunn av veinettene på bildene, og bruken av stort sett grønt, hvitt og grått gir annonsen en følelse av symmetri og profesjonalitet. Det grå feltet som strekker seg over begge sidene, er der øynene våre faller til slutt, og her finnes også mer detaljert informasjon dersom vi er interesserte i det.

Vi kan derfor fastslå at annonsen har en god intern balanse mellom de ulike komponentene.

Mer hjelp?

Hvis du har ytterligere...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn