Herre Gud! Ditt dyre navn og ære | Analyse

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av salmen «Herregud! Ditt dyre navn og ære» av Petter Dass. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av oppbygging, rim og rytme, språklige virkemidler, tema og budskap i salmen.

Fakta om «Herregud! Ditt dyre navn og ære»

Forfatter: Petter Dass (1647 – 1707)
Årstall: Fra Katekismesanger, før 1898
Sjanger: Salme

Navn: Katekismesanger er en omskrivning av Martin Luthers lille katekisme, som var datidens lærebok i kristendom. «Herregud! Ditt dyre navn og ære» hadde opprinnelig tittelen «Den anden sang. Helliget vorde dit navn», og er en utdypning av andre linje i bønnen «Fadervår»: «Helliget vorde dit navn».

Sammendrag av «Herregud! Ditt dyre navn og ære»

«Herregud! Ditt dyre navn og ære» er en salme som består av 16 strofer, med fem verselinjer i hver strofe. Salmen er en lovprisning av Gud, og omtaler hvordan mennesket skal forholde seg til Gud, skaperverket og livet på jorden.

Teksten er en utdypning av Luthers «Fadervår», og den første delen, strofe 2-8, understreker poenget om at Guds navn er hellig, helt uavhengig av menneskene og deres bidrag. Dikteren viser hvordan hele universet lovpriser Herren.

Den andre delen, strofe 9-15, handler om hvordan menneskene skal leve for å holde Guds navn hellig. Mennesket er syndig og må oppføre seg ydmykt, det holder ikke å si at man lovpriser Gud, man må også vise dette i handling.

Første og siste strofe er begge direkte hevendelser til Gud, der forfatteren ber om at både han og leseren skal klare å kjempe mot synden og oppnå evig liv hos Gud.

Bakgrunnskunnskap om barokken

Barokken var en retning innenfor kunsten og kulturen som avløste renessansen i Europa på 1600-tallet. Styresettet på denne tiden var eneveldet – det var kongen som styrte på vegne av Gud, og han hadde all makt.

For barokkdiktere som Petter Dass og Dorothe Engelbretsdatter var målet med litteraturen, som på denne tiden stort sett besto av dikt og salmer, å hylle Gud. Barokken er en voldsom tid når det gjelder mote, arkitektur og kunst, og dette kommer frem i de sterke språklige bildene, overdrivelsene og kontrastene vi finner i barokk diktning.

Tematisk handler barokk litteratur i stor grad om Gud og det religiøse livet, og særlig om hvordan menneskene, som er små og ydmyke, skal forholde seg til Gud den allmektige. Den rådende oppfatningen er at mennesket skal dø, mens Gud lever evig, og det varierer blant de barokke dikterne hvor optimistiske de er til livet på jorden. Petter Dass er blant de som finner glede i å tjene Gud i det jordlige livet.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du analyserer «Herregud! Ditt dyre navn og ære», kan det være lurt å ha et overordnet fokus, altså en rød tråd som du holder på i hele analysen. Du kan for eksempel ta for deg kontrasten mellom Gud og mennesket, viktigheten av samsvar mellom ord og handling eller tidsepoken salmen er skrevet i.

Gud og mennesket: Dass er svært opptatt av hvor stor forskjellen mellom Gud og mennesket er, et utbredt syn på tiden da salmen ble skrevet. Hvordan kommer denne kontrasten frem i diktet? Tenk særlig på oppbyggingen, de språklige virkemidlene og budskapet i teksten.

Samsvar mellom ord og handling: Et sentralt poeng i teksten er hvor viktig det er å ikke bare ære Gud gjennom det man sier, men også gjennom det man gjør. Hvilke egenskaper er det Dass mener man må besitte for å prise Gud på ordentlig vis? Hva slags livsførsel tror du han mener at menneskene skal ha? Hva er belønningen for å leve etter Guds ord?

Tidsepoken: Du kan også fokusere på tiden da salmen ble skrevet, og vise hvorfor teksten kan kalles typisk barokk. Både oppbygging, rim og rytme, språklige virkemidler og tema i salmen er sentrale dersom du velger denne inngangsvinkelen.

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Herre Gud! Ditt dyre navn og ære | Analyse

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 18.12.2021
  Skrevet av Elev på Vg2
 • 19.05.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 24.11.2020
  Skrevet av Elev på Vg2
 • 19.11.2020
  Skrevet av Elev på Vg3