Dagen svalnar | Analyse

I denne analysehjelpen gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av diktet «Dagen svalnar» av Edith Södergran, som funnet i Spenn 3 på side 371. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av de ulike momentene i diktet, slik som diktets rim og rytme, sjanger og språklige virkemidler.

Vi hjelper deg også med å plassere diktet i en historisk og litterær kontekst, noe som kan være til stor hjelp når du analyserer diktets temaer. 

Fakta om diktet

Forfatter: Edith Södergran
Årstall: 1916
Sjanger: Dikt
Kontekst: Edith Södergran var en av Nordens første modernister og diktene hennes var ekstremt ukonvensjonelle i Södergrans samtid. Hun var verken redd for å bryte stilistiske normer i poesien eller for å ta opp kontroversielle temaer i diktene sine, og dette kan vi se i «Dagen svalnar».

Bakgrunnskunnskap om Edith Södergran og «Dagen svalnar»

I det følgende gir vi deg en kort presentasjon av Edith Södergran og modernismens inntog i Norden.

Edith Södergran

Edith Södergran var en finlandssvensk forfatter som i dag er kjent som en av Nordens viktigste diktere. På tross av at hun bare ble 31 år gammel ga hun ut hele syv diktsamlinger, og diktene hennes har i dag blitt oversatt til over førti språk.

Södergran ble født i St. Petersburg i Russland. Her gikk hun på internasjonal skole hvor hun blant annet lærte seg å snakke tysk, fransk, engelsk og russisk, og diktningen hennes skulle senere påvirkes av litteraturen hun leste på alle disse språkene. Men etter at Södergran fikk påvist tuberkulose i 1911 måtte hun avbryte skolegangen, og etter to år med behandling i Sveits vendte hun tilbake til Finland.

Etter dette var Södergrans liv i stor grad preget av fattigdom, sykdom og ensomhet, noe som kom til uttrykk i diktene hun skrev. Diktningen hennes var sterkt ukonvensjonell og de fleste skjønte seg verken på diktene hennes eller det frie livet hun levde som kvinne. Som så mange store kunstnere ble de nyskapende diktene hennes først virkelig satt pris på etter hennes død.

Modernismens inntog i Norden

Södergrans modernistiske dikt banet i stor grad vei for modernismen i Norden. Modernismen vokste frem på begynnelsen av 1900-tallet, men i Sverige fikk bevegelsen sitt virkelige gjennombrudd først på 1940-tallet. Dette var nesten 30 år etter Södergran ga ut sin debutsamling i 1916.

Modernismen var en eksperimentell åndsretning som gjorde opprør mot tidligere normer og tradisjonelle konvensjoner i kunst, arkitektur, musikk og selvsagt litteratur. Den modernistiske litteraturen skilte seg fra tidligere litteraturhistoriske retninger både på det tematiske og det formelle planet.

Storbyliv, industrialisme og teknologi var ofte motiver i modernistisk diktning og modernistene var ofte opptatt av å utforske det moderne samfunnets påvirkning på individet. Temaer som angst, søking etter mening, ensomhet og spørsmål rundt identitet gikk ofte igjen. I tillegg var modernistene opptatt av å reflektere og debattere temaer som folk flest kunne relatere seg til, og både arbeiderbevegelsen og kvinnekampen var temaer som opptok mange modernister.

På det formelle planet tok modernistene et sterkt oppgjør med det de mente var et overforbruk av poetisk språk og tone i den tradisjonell poesien. Faste rim- og rytmemønstre ble byttet ut med frie vers, og hverdagsspråk tok over for poetiske ord og uttrykk.

Med sitt råe språk, sin frie form og sine usensurerte skildringer av kontroversielle temaer slik som kvinnens rolle i samfunnet var Södergrans diktning altså ikke bare forut for sin tid, men også banebrytende både for kvinnekampen og modernismen i Norden. 

Inngangsvinkler til analysen din

Når du skal analysere «Dagen svalnar» kan du ta utgangspunkt i en av flere inngangsvinkler. Nedenfor finner du forslag til noen av innfallsvinklene du kan bruke.

Modernismen og modernistiske sjangertrekk

«Dagen svalnar» er et tidlig eksempel på et modernistisk dikt, og det kan derfor være en god idé å ha modernismen som et gjennomgående bakteppe for analysen din. Her kan du også trekke inn bakgrunnsinformasjon om Edith Södergran og diskutere hvordan diktningen hennes var nyskapende for tiden hun levde på.  

Hvordan kan du se at diktet er modernistisk? Inneholder diktet modernistiske temaer og modernistiske stilkrav? Hvilken diktsjanger tilhører diktet og hvordan skiller denne sjangeren seg fra tradisjonelle dikt?

Kvinnesyn

Du kan også velge å gjøre en tematisk analyse av «Dagen svalnar». Da vil det være naturlig å diskutere hvordan kvinnen og mannen fremstilles i diktet. Hvis du velger å ha denne inngangsvinkelen til analysen din, kan du også trekke inn språklige virkemidler som fremhever eller utdyper forskjellene på mannen og kvinnen i diktet.

Hva slags kvinnesyn har mannen i diktet? Gjennomgår fortelleren av diktet en utvikling når det kommer til hennes eget syn på seg selv som kvinne? Er Södergrans observasjoner rundt kvinnens status i samfunnet spesifikke for tiden hun skrev diktet på, eller er diktet fremdeles relevant i dag?

Rim, rytme og språklige virkemidler

I stedet for å ha et tematisk fokus i analysen din kan du velge å ha hovedvekt på diktets formelle trekk. Her kan du diskutere diktets rim, rytme og bruken av språklige virkemidler i diktet.

Hvor finner du eksempler på bruk av rim og rytme i diktet? Hvilken effekt har diktets språklige virkemidler på deg som leser? Hva sier diktets formelle oppbygging om diktets sjanger?

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Dagen svalnar | Analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.