[4]

Bussene lengter hjem av Rolf Jacobsen | Analyse

Her gir Studienett deg hjelp og inspirasjon til analyse av diktet «Bussene lengter hjem» av Rolf Jacobsen. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av f.eks. oppbygging, språk og tema.

Bakgrunnskunnskap om «Bussene lengter hjem» og Rolf Jacobsen

«Bussene lengter hjem» er et typisk modernistisk dikt. Derfor vil vi her trekke frem noen viktige sider ved modernismen, i tillegg til å se på noen spesielle kjennetegn ved Rolf Jacobsens diktning.

Kjennetegn ved modernismen

Modernismen var en bevegelse innenfor kunst og litteratur som startet på slutten av 1800-tallet. Stilretningen gikk ut på å bryte med det tradisjonelle, ved å eksperimentere med nye uttrykksformer. Her følger noen typiske kjennetegn ved modernistisk diktning:

 • Tema: På slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet foregikk det en rask teknologisk utvikling som medførte drastiske endringer i hverdagen til folk. Denne utviklingen, og reaksjonene den kunne gi, ble tema i mye modernistisk diktning.
 • Oppbygging: Det ble mer vanlig å skrive frie dikt uten fast oppbygging med rim og rytme. Slike former på diktene ble av mange ansett som bedre tilpasset den nye tiden.
 • Språk: Språket i modernistiske dikt er gjerne eksperimenterende og inneholder mange språklige bilder.

Rolf Jacobsens diktning

Rolf Jacobsen var en av Norges første modernistiske diktere, og de fleste av diktene hans har tydelige modernistiske trekk i både form og innhold. Mange av diktene tar opp forholdet mellom natur og menneskeskapt teknologi. Jacobsen har selv uttalt at han både er fascinert av og skeptisk til den tekniske utviklingen, og at han mener det er viktig å finne en god balanse mellom natur og teknikk.

Jacobsen hadde dessuten en sterk interesse for kart og geografi. Denne interessen har ført til at mange av diktene hans inneholder stedsnavn fra fjerne verdensdeler, noe som også er tilfellet i «Bussene lengter hjem».

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

I din analyse av «Bussene lengter hjem» er det lurt å fokusere på spesielt et tema, og se hvordan det kommer til uttrykk i diktet. Her foreslår vi noen temaer i diktet, som du kan bruke som inngangsvinkler i din analyse og tolkning.  

Lengsel: Lengsel er et viktig tema i diktet. Hvordan kommer dette temaet frem? Se gjerne på den gjentakende oppbyggingen, besjelingen og ordvalget. Sier diktet noe om lengsel som har relevans også for oss mennesker?

Tilhørighet: Bussene i diktet har et hjem. Hvordan fremstilles dette hjemmet, og hvordan er det for bussene å være langt hjemmefra? Også for dette temaet er oppbyggingen, besjelingen og ordvalget viktig. Prøver diktet å fortelle oss noe om det å ha et hjem?

Natur og teknologi: Bussene i diktet fremstilles som om de er flodhester. Hva sier denne besjelingen om forholdet mellom det naturlige og det menneskeskapte? Se gjerne på dette i lys av forfatterens egne synspunkter og tiden diktet ble skrevet i.

Modernismen: Du kan også velge å fokusere på modernistiske trekk ved diktet. Da er det spesielt den uregelmessige oppbyggingen som er karakteristisk, men også bruken av besjeling og forholdet mellom natur og teknologi er relevant.

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Diktanalyse

Denne oppskriften er en hjelp til deg som skal analysere et dikt. Den kan brukes som inspirasjon til analyse og tolkning av alle typer dikt, og den er god å bruke til både lekser, oppgaveskriving og på eksamen.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Bussene lengter hjem av Rolf Jacobsen | Analyse

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 15.03.2016
  Hadde mange gode punkter og hjalp meg veldig!!!
 • 03.04.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Utrolig bra stoff her! Hjulpet meg 100% :)
 • 20.01.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 29.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3