Analyse

På de følgende sidene finner du grundig hjelp til analyse av novellen «Kunsten å myrde» av Cora Sandel. På neste side ser vi på novellens oppbygning. Vi analyserer utviklingen av handlingen og novellens overordnede struktur, der den skifter mellom nåtid og tilbakeblikk. Vi går i dybden på tilbakeblikkene og funksjonen disse har i novellen.

Vi fortsetter med å analysere novellens fortellerteknikk og språk. Her tar vi for oss funksjonen til fortelleren i førsteperson, og spesielt den synsvinkelen som benyttes i teksten. Vi ser også nærmere på hva som karakteriserer språket, spesielt den kortfattede stilen og bruken av tankestreker.

I analysen av novellens miljø fokuserer vi på de samfunnsklassene som opptrer i teksten samt de normene som preger samfunnet og personene i novellen. Vi fortsetter med nettopp personene mens vi lager karakteristikker av Francine, Germaine og jeg-fortelleren.

Til slutt tar vi for oss temaet og budskapene i «Kunsten å myrde». Vi fokuserer på synet på utenomekteskapelige barn og budskapet om hvordan samfunnet svikter de unge kvinnene som blir gravide utenfor ekteskapet. Vi ser også på hvordan novellens tittel kan tas med i tolkningen av teksten.