Flere begreper

Her gir vi deg et overblikk over de mest sentrale begrepene i og om kristendommen, som du kan støte på i forbindelse med Religion og etikk.

Abraham

Sentral person i Det gamle testamentet. Abraham er stamfar til israelittene, det jødiske folk, og dermed også til de kristne. Abraham utvelges av Gud til å skulle være stamfar til et stort folk som velsignes av Gud. (Første Mosebok 17,1-7)

Anglikansk (anglikanisme)

Den engelske kirke. Av politiske årsaker brøt den engelske kirken med den katolske kirke i 1534. Det banet veien for at reformasjonen også fant veien til England. Den anglikanske kirkens teologi bygger på protestantiske tanker, men dens ritualer og praksis bygger på katolisismen. Anglikanismen er utbredt over hele den engelsktalende verden. 

Apostel

Et ord fra gresk som betyr utsending. Jesus valgte ut 12 apostler som han sendte ut for å forkynne evangeliet. (Markus 3,14). 

Det var vanlig for stormenn og regenter å ha apostler som de sendte ut for å representere seg. Det var allment akseptert at en apostel snakket med samme autoritet som mannen han representerte. 

Alle skriftene i Det nye testamentet har en apostel som forfatter.

Arianisme

En betegnelse for en oldkirkelig teologi som har navn etter den alexandrinske presten Arius, som benektet Jesu guddommelige natur. Arius’ lære ble avvist som kjetteri.

Arvesynd

Forestillingen om at alle mennesker fra fødselen er syndere, og dermed ikke i stand til å leve etter Guds vilje. Mennesket har nedarvet synden etter det første mennesket, Adam, som begikk den første synden (syndefallet). 

Avmytologisering

Utspringer fra eksistensialismen. Avmytologisering er en ny måte å lese kanoniske og religiøse tekster på. Her fokuserer man på mytens budskap og poenger; historisk korrekthet og sannsynlighet er irrelevant. Opphavsmann: Rudolf Bultmann (Tysk teolog 1884-1976)

Bekjennelsesskrift

Et skrift som definerer den kristne tro. Ofte er det skrevet for å motsi andre oppfatninger enn den som bekjennelsesskriftets forfattere selv har. 

Bibelen

Bibelen er de kristnes hellige skrift. Det består av Det gamle testamentet, som innholdsmessig er identisk med jødenes hellige skrift (Tanakh), samt Det nye testamentet, som handler om Jesu fødsel, liv og død, samt de første kristnes og den første kirkens tid.

Bibeltro 

Dette betyr at man anser Bibelen som Guds ord og som en autoritet med retningslinjer som skal følges.

Biskop

Et høytstående kirkelig embete. Biskopen er den øverste religiøse lederen i et avgrenset lokalt område som kalles et bispedømme. Den norske kirkes religiøse ledelse består av 12 biskoper. De 12 biskopene samles i et bispemøte, hvor én av biskopene er formann og talsmann (med tittelen preses).

Bot

Å gjøre bot eller å gå botsgang vil si at man får eller gir seg selv en form for straff for å få tilgivelse for sin synd. Straffen kan f.eks. være bønn, faste eller pilegrimsreise. Bot er et sakrament i den katolske kirke, hvor det også kalles skriftemål.

De ti bud

Det grunnleggende elementet i kristen etikk er de ti bud, dvs. ti etiske handlingsregler som kommer direkte fra Gud til israelittenes leder, Moses, som bringer budene videre til sitt folk. ​​Her kan du lese dem i den tradisjonelle lutherske inndelingen, som er mest kjent i Norge:

  1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
  2. Du skal ikke misbruke Guds navn.
  3. Du skal holde hviledagen hellig.
  4. Du skal ære din far og din mor.
  5. Du skal ikke slå i hjel.
  6. Du skal ikke bryte ekteskapet.
  7. Du skal ikke stjele.
  8. Du skal ikke tale usant om din neste.
  9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
  10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

Den apostoliske trosbekjennelsen

Den apostoliske trosbekjennelsen er en kort sammenfatning av den sentrale, kristne læren. Trosbekjennelsen stammer fra oldkirken, og de fleste kristne kirker kan tilslutte seg den.

Den apostoliske trosbekjennelsen er også en del av Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

Den aronittiske velsignelsen

En velsignelse hvor presten sier: «Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred». Velsignelsen er fra Fjerde Mosebok 6,24-26.

Den augsburgske konfesjon

Et av Den norske kirkes bekjennelsesskrifter fra reformasjonen. Kalles også Confessio augustana.

Den hellige ånd

En av personene i treenigheten. Ble sendt til jorden på pinsedag som Guds fortsatte nærvær etter Jesu himmelfart.

Den norske kirke

Har siden 2012 ifølge grunnloven vært den evangelisk-lutherske folkekirken i Norge og finansiert av staten. Før 2012 var den en statskirke med kongen som øverste leder. I dag er kirken ledet av det demokratisk valgte kirkemøtet og bispemøtet, dvs. de 12 biskopene.

Det gamle testamentet

En del av Bibelen. Innholdsmessig svarer det til jødenes helligskrift (Tan...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn