Oppgave 1

a. Uorganisk analyse

Korrekt svar: Spørsmålet vurderer vi som alt for åpent, men vi gjetter på at D er det korrekte svaret.

Salter av metaller fra hovedgruppene er normalt hvite, mens salter av metaller fra overgangsmetallene normalt har mer spennende farger (som for eksempel grønn). Vi går derfor ut fra at saltets kation må være et overgangsmetall. 

Det opplyses at saltet er grønt, og at løsningen er lysgrønn. Begge disse karakteristikkene er typiske for Ni2+, og vi antar derfor at kationet er Ni2+. Vi benytter nå Vedlegg 1 (kvalitativ uorganisk analyse):

A. Dimetylglyoksim er en klassisk test for nikkel, siden den danner rødrosa farge med Ni2+. Svaralternativ A er derfor feil.

B. NH3 er en base, som ved reaksjon med vann danner OH-: 

OH- danner deretter et grønt bunnfall med Ni2+:

Siden løsningen var lysgrønn (ikke desidert grønn), antar vi at bunnfallet regnes som en synlig fargereaksjon. Svaralternativ B er altså feil. 

C. K4Fe(CN)6 gir lyst grønnhvit fargereaksjon med Ni2+, og svaralternativ C er altså feil.

D. KI gir ingen reaksjon med Ni2+, og svaralternativ D er dermed riktig.

Kommentar: Det er vår vurdering at dette spørsmålet er alt for åpent og ikke burde ha vært stilt (man kan godt finne andre kationer enn Ni2+ som er lysegrønne i løsning og som inngår i et grønt salt). 

b. Uorganisk analyse

Korrekt svar: B

Det opplyses at saltet løser seg fullstendig i vann. Siden Ca(OH)2 ifølge Vedlegg 1 (løselighetstabell for salter), er et uløselig salt, er svaralternativ A feil. 

BTB er en syre-base-indikator. Når BTB blir grønn, er det et tegn på at pH=7. Det opplyses at løsningen blir grønn, og dermed tyder det på et salt uten syre-baseegenskaper. Vi kan derfor avvise svaralternativ A og D, som begge inneholder baser (henholdsvis den sterke basen OH-, og den svake basen CO32-).

Vi kan også avvise svaralternativ C, siden saltsyre ikke feller ut med hverken Cu2+ (ifølge Vedlegg 1, uorganisk kvalitativ analyse) eller med Cl-. CuCl2 er for øvrig heller ikke et hvitt salt, som oppgaven spør etter.

Svaralternativ B er det riktige svaret, for Pb2+ feller nemlig ut med saltsyre:

Legg også merke til at Pb(NO3)2 er et lettløselig salt som ikke har syrebaseegenskaper.

Pb(NO3)2 er faktisk også et hvitt salt, som oppgaven spør etter.

c. Bufferløsninger

Korrekt svar: A

Det opplyses at stoffmengden av saltet i løsningen er 1,0 mol.

Vi bestemmer nå stoffmengden av HCl:

Forutsetningen for en buffer er at løsningen inneholder både en svak syre og dens korresponderende svake base

A. Na2CO3 består av tilskuerionet Na+ og av den svake basen CO32-. Tilsettes HCl, skjer denne reaksjonen:

Vi legger merke til at den svake syren HCO3- dannes. 

Siden det før reaksjonen er mer CO32- (1 mol) enn HCl (0,5 mol), forbrukes all HCl. Det dannes 0,5 mol HCO3-, og det må derfor stadig være 0,5 mol CO32- igjen i løsningen. Løsningen inneholder altså, etter reaksjonen, like store mengder av den svake syren (HCO3-) som av dens kor

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn