Oppgave 1

a. Oksidasjonstall

Korrekt svar: C

I tillegg til Mo inneholder komplekset syv cyanidioner (CN-) og ett vannmolekyl. Siden vann er nøytralt, kan vi ignorere det. Mo er vår ukjente, så den kaller vi x. Siden CN- har en ladning på -1, og siden hele komplekset har ladningen -4, får vi denne likningen:

Vi løser likningen:

Mo har altså ladningen +3. Siden Mo3+ er et enatomig ion, har den samme oksidasjonstall som sin ladning, altså +III.

b. Bufferløsninger 

Korrekt svar: D

En buffer krever tilstedeværelsen av en svak syre og dens korresponderende svake base. 
A. HCl er en sterk syre og NaCl har ikke syre-base egenskaper, så her er det ingen mulighet for å få laget hverken svake syrer eller svake baser. 
B. NaCl har ikke syre-base egenskaper, og NaOH er en sterk base, så her er det ingen mulighet for å danne hverken svake syrer eller svake baser.
C. Na2CO3 er ganske visst en svak base, men siden NaOH også er en base, er det ikke mulighet for å danne en korresponderende svak syre til Na2CO3.
D. NH3 er en svak base, og siden HCl er en syre, kan vi danne den korresponderende svake syren, NH4+ med denne reaksjonen:

Hvis vi sørger for å ikke tilsette for mye HCl, så det fortsatt er noe NH3 igjen, får vi dannet en bufferløsning med NH4+ som den sure komponenten og NH3 som den basiske komponenten.

c. Kvalitativ uorganisk analyse

Korrekt svar: A

Saltet, CuSO4, inneholder vanlig krystallvann, som gir saltet en lyseblå farge. Når dette saltet løses opp i vann, dannes det Cu2+-ioner, som kan danne et sterkt blåfarget kompleks med NH3 (dette fremgår av Vedlegg 1). Reaksjonen for dannelsen av det sterkt blåfargede komplekset er som følger:

d. Kvalitativ uorganisk analyse 

Korrekt svar: A

A. NaCl, NaCH3COO og NH4Cl er alle hvite salter, og de alle lettløselige i vann. 
Ved tilsetning av NaOH, skjer denne reaksjonen med NH4+ fra saltet NH4Cl:

Det dannes altså NH3, som er en gass med skarp lukt.
Ved tilsetning av HCl, skjer denne reaksjonen med CH3COO- fra saltet NaCH3COO:

Vi legger merke til at det dannes eddiksyre, CH3COOH (aq). Litt av denne eddiksyren vil omdannes til gass, som gir en skarp lukt:

B. Tilsetning av HCl vil ikke gi skarp lukt med noen av de tre saltene. I tillegg vil tilsetning av NaOH danne bunnfall med Pb2+-ionet fra Pb(NO3)2. Altså må B være galt.
C. Tilsetning av NaOH vil ikke gi skarp lukt med noen av de tre saltene. I tillegg vil tilsetning av NaOH danne bunnfall med Pb2+-ionet fra Pb(NO3)2. Altså må C være galt.
D. Hverken tilsetning av NaOH eller HCl vil gi skarp lukt med noen av de tre saltene. I tillegg er saltet CuSO4 lyseblått. Altså må D være galt.

e. Organisk analyse

Korrekt svar: C

I massespekteret er det først og fremst hovedtoppen, altså den høyeste toppen i spekteret, det kan være verdt å merke seg. Den representerer det fragmentionet det dannes mest av ved fragmentering av molekylet som har gitt opphav til spekteret. Hovedtoppen ser her ut til å befinne seg ved m/z 31. Siden vi i denne oppgaven har med alkoholer å gjøre, kan vi anta at hovedtoppen består av fragmentionet CH2-OH+, som har masse 31 u.
Ofte er det også slik at den siste toppen som utmerker

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn