Oppgave 3

Innholdsfortegnelse

a.

Reaksjonen som beskrives er en redoksreaksjon. 
E0(Cl2) = 1,36 V og E0(Br2) = 1,09 V. Siden E0(Cl2) er større enn E0(Br2), vil klorgass reduseres lettere enn brom, og dermed har klorgass en oksiderende effekt på brom. Vi får følgende halvreaksjoner: 

Red: Cl2(g) + 2e- → 2Cl-(aq) 
Oks: 2Br-(aq) → Br2(l) + 2e-

Halvreaksjonene er balanserte. Vi får følgende balanserte reaksjonslikning: 

2Br-(aq) + Cl2(g) → Br2(l) + Cl-(aq)

b.

Eten inneholder en dobbeltbinding. En vanlig type reaksjon for umettede hydrokarboner er addisjonsreaksjon. I en slik reaksjon brytes dobbeltbindingen, og reaktantene danner ett produkt. HBr kan adderes til eten slik at vi får produktet brometan. Vi får følgene addisjonsreaksjon:

H2C = CH2 + HBr → CH2Br – CH3

Reaksjonen er en addisjonsreaksjon. 

c.

Topp A:
Signalet på m/z = 29u forklares av CH3-CH2- segmentet av molekylet (se figuren under).
CH3 har molekylær masse 15u, og CH2 har molekylær masse 14u. Vi regner ut molekylær masse (m) for segmentet: m= 14u + 15u = 29u
Siden z = 1, er m/z = m, og vi får m/z = 29u  for segmentet vist på figuren under:

Topp B:
Signalet på m/z = 108u forklares av molekylionet (M+). De to hyppigst forekommende bromisotopene er Br-79 og Br-81. Derfor er det mest sannsynlig at Br har atommasse 81u el...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn