Oppgave 1

a. Bufferløsninger

Korrekt svar: C

En forutsetning for en buffer er tilstedeværelsen av en svak syre og dens korresponderende svake base. 

A: Når NaHSO4 løses i vann, vil det gi Na+-ioner, som ikke har noen syre-baseegenskaper, og HSO4--ioner, som er en svak syre. Når NaCl løses i vann, vil det gi Na+ og Cl--ioner. Natriumionet har ingen syre-baseegenskaper, og kloridonet er en svært svak base (alt for svak til å være del av et buffersystem). Løsning A er ikke en buffer, siden vi ikke har noe korresponderende syre-basepar.

B: CH3COOH (eddiksyre) løst i vann gir ionene H3O+ og CH3COO- (acetat). CH3COO- er en svak base. NaHSO4 løst i vann gir tilskuerionet Na+ og ionet HSO4- (hydrogensulfat), som er en svak syre. Siden vi ikke har noe korresponderende syre-basepar i løsning B, er det ikke dannet noen bufferløsning.

C: NH4Cl løses i vann og gir ionene NH4+ (ammonium, en svak syre) og Cl- (en base så svak at den ikke kan være en del av et buffersystem). NaOH er en svært sterk base, som vil reagere med den svake syren ammonium. Følgende reaksjon vil skje i løsning C: 

NaOH(aq) + NH4+(aq) → Na+(aq) + H2O(l) + NH3(aq)

Vi ser at ammoniumionet omdannes til sin korresponderende base, ammoniakk. Nå inneholder løsningen både NH4+, en svak syre, og dens korresponderende svake base, NH3. Vi har dermed fått et buffersystem. 

D: CH3COOH er en svak syre, og løst i vann gir den ionene H3O+ og CH3COO-. HNO3 (salpetersyre) er en sterk syre som vil protolysere fullstendig til H3O+ og NO3- (nitrat) når den løses i vann. To syrer vil ikke danne en bufferløsning. Derfor er ikke løsning D en buffer. 

b. Uorganisk analyse

Korrekt svar: A

A: BaCO3 (bariumkarbonat) er uløselig i vann. Ved tilsetning av saltsyre i en blanding av bariumkarbonat og vann, vil saltsyren reagere med CO32--ionet, og det vil dannes CO2(g). Ba2+ vil reagere med Cl- og danne BaCl2 som er løselig i vann. 
Alternativ A utfyller alle kriterier, og er derfor riktig. 

B: Na2SO4 er lettløselig i vann på grunn av natriumionene, og det vil derfor ikke være noe hvitt bunnfall i et begerglass med vann og Na2SO4. Derfor kan ikke alternativ B være rett. 

C: Ved tilsetning av saltsyre i den ukjente blandingen, vil saltsyren reagere med CO32--ionet, og det vil dannes CO2(g). Pb2+-ionet vil reagere med Cl--ionet, og danne et hvitt, tungtløselig salt. Alternativ C kan derfor avvises. 

D: KMnO4 er lettløselig i vann på grunn av kaliumionet, og det vil derfor ikke være noe hvitt bunnfall i et begerglass med vann og KMnO4. Derfor kan ikke alternativ D være rett.

c. Oksidasjonstall

Korrekt svar: C

Vi starter med karbonat, som har ioneladning 2-. Vi har to karbonationer i ioneforbindelsen. Den totale ladningen fra karbonatkomponentene må dermed være -4.
Deretter ser vi på oksygen, som har nesten alltid oksidasjonstall -II. Siden vi har to oksygenatomer i ioneforbindelsen, er den totale ladningen fra oksygenatomene dermed -4.
Til slutt ser vi på ioneforbindelsens ladning, som er 2-. 
Summen av oksidasjonstallene for atomene ionet er lik ioneladningen på 2-. 
Vi kaller oksidasjonstallet til uran for x, og får dermed følgende likning: 

  x-4-4=-2

Vi løser likningen: 

x=6

Oksidasjonstallet til uran er dermed +VI, og alternativ C er rett.

d. Organisk analyse

Korrekt svar: B

A: Jern(III)klorid vil ikke reagere med heksan eller heksen. Derfor er ikke alternativ A rett.

B: Bromreagens avfarges av alkener, men ikke av alkaner. Siden heksen er et alken, vil dette avfarge bromreagens ved at Br2 adderes til heksen, slik at vi får et halogenert alkan. Bromreagens vil derimot ikke reagere med heksan. Derfor er alternativ B rett.

C: Kromsyrereagens er et oksidasjonsmiddel som ofte brukes til påvisning av alkoholer, og vil ikke reagere med heksan eller heksen.  Derfor er alternativ C ikke rett.

D: 2,4-dinitrofenylhydrazin brukes til påvisning av karbonylgruppen i aldehyder og ketoner, og vil ikke reagere med heksan eller heksen. Derfor er alternativ D ikke rett.

e. Kiralitet

Korrekt svar: C

Et kiralt karbonatom er bundet til fire ulike grupper. I figuren under, er de kirale karbonatomene merket med en rød ring:

Forbindelsen har altså 4 kirale C-atomer. Alternativ C er rett.

f. Uorganisk analyse

Korrekt sva...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn