Betingelser

Vilkår og betingelser for brukerkonto på Studienett.no

Dersom du har spørsmål til vilkårene og betingelsene nedenfor, er du alltid velkommen til å kontakte oss via vår kundestøtte.

1. Avtalen

1.1 Formål 

Denne avtalen er et juridisk dokument som beskriver dine og Better Students ApS (”Studienett”, ”vi” eller ”oss”) sine rettigheter og forpliktelser knyttet til de tjenestene som Better Students ApS tilbyr via Studienett.no.

1.2. Avtalens virkning 

Når du registrerer deg hos Studienetts tjenester, erklærer du deg innforstått med betingelsene i denne avtalen. Du bekrefter at du er innforstått med vilkårene i avtalen hver gang du benytter Studienetts tjenester. Din avkrysning i feltet ”Jeg har lest og aksepterer betingelsene” utgjør altså en juridisk bindende avtale mellom deg og Studienett. 

1.3 Avtalens varighet 

Denne avtalen er gjeldende inntil en ny versjon trer i kraft. Den gjelder for alle aktiviteter på Studienett eller via Studienetts tjenester og ditt forhold til Studienett.

2. Registrering

2.1 Registrering av brukeropplysninger 

Som bruker av Studienetts tjenester forplikter du deg til å registrere deg med ditt korrekte navn, e-postadresse, utdannelse, årgang samt ytterligere opplysninger du blir bedt om å oppgi. Husk at din e-postadresse vil benyttes til all kommunikasjon mellom deg og Studienett.

Din brukerkonto hos Studienett er strengt personlig og må ikke lånes ut til andre. Din adgangskode er også personlig og må ikke gis videre til noen andre. Adgangskoden er derfor kryptert, og det er bare du som til enhver tid kjenner den. Det er heller ikke tillatt å låne bort eller bruke andres brukerkonto. 

Det er ikke tillatt å opprette mer enn én brukerkonto per person uten at det på forhånd er inngått en avtale med Studienett. 

Utdannelsesinstitusjoner med spesielle behov bes kontakte oss via vår kundestøtte. 

2.2 Oppdatering av brukerprofilen 

Du er som bruker av Studienetts tjenester ansvarlig for at de opplysningene som fremkommer i din brukerprofil til enhver tid er korrekte og gyldige. 

2.3 Alder

Du må være 15 år eller eldre for å kunne opprette en profil på Studienett.

2.4 Avslutning av brukerkontoen  

Du kan til enhver tid og uten ytterligere varsel stenge din brukerkonto under Min Bruker -> Rett bruker i menyen. 

Studienett forbeholder seg retten til enhver tid å kunne stenge din brukerkonto dersom du har handlet i strid med denne avtalen, Studienetts øvrige regler eller gjeldende norsk lov. Dersom vi velger å stenge din brukerkonto på et slikt grunnlag, er det ikke mulig å få refundert kjøpt Studienett VIP-medlemskap.

3. Reklame m.m.

3.1 Nyhetsbrev

Som bruker mottar du Studienetts nyhetsbrev. Studienett kan også benytte din oppgitte e-postadresse til å sende ut meddelelser om oppdateringer, informasjon og lignende. Du kan til enhver tid be om å få stoppet e-poster til deg.  

Nyhetsbrevet kan inneholde reklame fra andre virksomheter.

Studienett videreformidler ikke dine opplysninger til bruk for reklame for andre virksomheter, jf. punkt 3.5, med mindre du har gitt ditt samtykke til dette.

4. Ansvar og alminnelige betingelser

4.1 Immaterielle rettigheter

Du aksepterer at alle opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter vedrørende Studienetts tjenester eies av Better Students ApS. 

4.2 Rettigheter til nedlastet materiale

Kjøp og bruk av materiale fra Studienett innebærer en personlig rett til bruk av materialet. Materialet må ikke benyttes til videresalg eller gis videre til andre brukere uten skriftlig samtykke fra Studienett.

4.3 Adgang til allerede nedlastet materiale

Kjøpt materiale er tilgjengelig til ny nedlasting via din personlige ressursmappe så lenge du har et aktivt Studienett VIP medlemskap.

4.4 Manglende adgang til Studienett.no

Studienett kan ikke garantere at det til enhver tid er mulig å få adgang til Studienett.no. Hjemmesiden kan i perioder være utilgjengelig som følge av en planlagt midlertidig stenging eller en teknisk feil. Studienett kan i den forbindelse ikke gjøres ansvarlig for den manglende adgang som brukerne måtte oppleve.

4.5 Følgeskader

Studienett er ikke erstatningsansvarlig overfor deg eller en tredjepart for indirekte skader eller følgeskader, for tap av data, fortjeneste, inntekter eller forretninger, hvordan det enn måtte være forårsaket (enten som følge av uaktsomhet, mislighold av avtalen eller på annen måte), selv om et slikt tap eller en slik skade kunne forutses av Studienett eller Studienett var gjort oppmerksom på at muligheten forelå.

4.6 Force majeure

Studienett er ikke ansvarlig for manglende overholdelse av våre forpliktelser i henhold til denne avtale som skyldes faktorer som Studienett ikke er herre over, og som Studienett ikke med rimelighet burde ha forutsett. 

Sist endret den 12. november 2013