Beregninger med Hardy-Weinbergs lov

Biologi 2.

Loven beregner allel- og genotypefrekvenser

Når du arbeider med Hardy-Weinbergs lov ser du alltid på ett bestemt gen som opptrer med to forskjellige alleler i en populasjon. Det ene allelet er alltid dominant, mens det andre allelet er recessivt.

Du bruker Hardy-Weinbergs lov til å beregne to ulike størrelser:

  • allelfrekvensene for de to allelene i populasjonens genreservoar. Du beregner hvor stor andel av alle populasjonens alleler for det bestemte genet som er dominante alleler, og hvor stor andel som er recessive alleler.
  • genotypefrekvensene mht. genet. Her beregner du hvor stor andel av populasjonens individer som er hhv. homozygot dominante, homozygot recessive og heterozygote mht. genet.

Når du bruker Hardy-Weinbergs lov beregner du populasjonens allelfrekvenser ut fra en kjent genotypefrekvens. Alternativt beregner du populasjonens genotypefrekvenser ut fra en kjent allelfrekvens. Vi gjennomgår metoden på denne siden.

Populasjonen må være i Hardy-Weinberg-likevekt

Hardy-Weinbergs lov kan kun brukes til å beregne allel- og genotypefrekvenser for populasjoner som er i Hardy-Weinberg-likevekt. Hardy-Weinberg-likevekten innebærer at allel- og genotypefrekvensen for et bestemt gen ikke endrer seg fra generasjon til generasjon i popul...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn