EUs viktigste institusjoner

Det Europeiske Råd

Det Europeiske Råds oppbygning

Det Europeiske Råd består av:

  • Medlemslandenes stats- og regjeringsledere. Det er altså medlemslandenes presidenter eller statsministre som er en del av rådet. Det er de eneste medlemmene som har stemmerett.
  • Formannen for Det Europeiske Råd. Formannen er ikke selv en av stats- eller regjeringslederne. Det er rådet som utvelger formannen for 2,5 år av gangen. Formannen har ikke stemmerett.
  • Formannen for Europakommisjonen. Formannen for Europakommisjonen har ikke stemmerett.

Det Europeiske Råds oppgaver

Det er Det Europeiske Råd som setter retningen for samarbeidet i EU. Det vil si at Det Europeiske Råd utpeker problemer og initiativer som EU skal arbeide videre med. Det kan eksempelvis være EUs budsjett eller klimaendringer som blir diskutert på et møte. Man kan si at Det Europeiske Råd setter den politiske dagsordenen i EU. Det Europeiske Råd møtes minst fire gange årlig, men formannen kan kalle inn til ekstra møter hvis det er nødvendig.

På møtene vedtar Det Europeiske Råd rådskonklusjoner. Rådskonklusjoner er politiske avtaler - ikke lover eller lovforslag. Det Europeiske Råd er ikke en lovgivende institusjon i EU. Rådskonklusjoner vedtas typisk ved konsensus. Det vil si at rådskonklusjonen ikke kan vedtas hvis bare ett medlemsland motsetter seg. 

Det Europeiske Råd spiller også en viktig rolle i å velge hvem som sitter på en rekke viktige poster. Rådet:

  • Velger sin egen formann.
  • Innstiller en kandidat til formannen for Europakommisjonen.
  • Utnevner bestyrelsen av ECB, herunder ECBs formann.
  • Utnevner EUs representant for utenriksanliggender og sikkerhetspolitikk.
  • Utnevner offisielt kommissærer til Kommisjonen etter Europaparlamentet har godkjent dem.

Ministerrådet (Rådet for den europeiske union)

Ministerrådets oppbygning

Ministerrådet har ett medlem per medlemsland. Alle medlemmer av Ministerrådet er ministre i sine medlemsland. Rådets medlemmer er ikke et fast sett personer, men skifter avhengig av hvilket politikkområde det skal lovgives om. Hvis et lovforslag eksempelvis handler om avløpsvann, så er det medlemslandenes miljøministre som samles i Ministerrådet. Rådet møtes flere ganger i måneden.

Formannskapet i Ministerrådet går på skift mellom medlemslandene, og varer i seks måneder. Det er formannens oppgave å forberede dagsordenen for møter, å skrive utkast til kompromisser i rådets forhandlinger, samt representere Ministerrådet i forhandlinger med EUs andre institusjoner.

Ministerrådets oppgaver

Ministerrådet er den ene halvdelen av den lovgivende makten i EU. I samarbeid med Europaparlamentet er det Ministerrådet som vedtar, avviser eller endrer Europakommisjonens lovforslag. Ministerrådet representerer medlemslandenes interesser i lovgivningsprosessen i EU.

Når Europakommisjonen fremsetter et lovforslag, så foregår det et stort forberedelsesarbeid i forkant av et møte i Ministerrådet. Ministerrådet har en lang rekke arbeidsgrupper og komitéer, som behandler...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn