Analyse

På de neste sidene kan du lese vår grundige analyse av Holbergs komedie fra 1723, Erasmus Montanus.

Først får du noen arbeidsspørsmål som du kan bruke som hjelp til å få sving på din egen analyse av komedien. På de etterfølgende sidene finner du svar på spørsmålene. Du skal være klar over at svarene er grundige, men ikke uttømmende. Der er nemlig mange ulike måter å analysere og tolke komedien på, noe som bidrar til å holde teksten interessant også i nåtiden.

Vi går gjennom oppbygningen av komedien. Den er delt inn i fem akter, og vi kommer inn på hvilken funksjon de forskjellige aktene har i handlingen. Videre ser vi på to forskjellige måter å forstå og tolke slutten på.

Deretter kan du vinne detaljerte personkarakteristikker på personene i komedien. Vi ser på hvordan komedien fremstiller de ulike personene, og hvordan virkemidlene bidrar til fremstillingen. Vi kommer også inn på den betydningen personenes handlinger og motiver har for konfliktene og intrigene i stykket.

Du får også en grundig miljøbeskrivelse, som vi har delt opp i det fysiske og det sosiale miljøet. Erasmus Montanus foregår i et bondesamfunn, som er dominert av tradisjonelle verdier, et fast hierarki samt religion og overtro. Dette miljøet står i stor kontrast til universitetsmiljøet i København, som hovedpersonen har studert i.

Du kan også lese om de dramatiske virkemidlene komedien benytter seg av, som, for eksempel, de veldig enkle kulissene og rekvisittene, den kroppslige humoren i skuespillet, kravene til publikum samt regikommentarenes betydning. De dramatiske virkemidlene spiller en viktig rolle i hvordan publikum oppfatter stykket.

I avsnittet om språk analyserer vi hvordan språket i komedien blir brukt som virkemiddel. Her ser vi på forskjellen mellom det enkle bondespråket og det kompliserte, akademiske språket samt hvordan dette er med til å skape både humor og misforståelser. Vi tar også fatt i språkhandlingsteorien og viser hvordan språket bidrar til å skape konfliktene i komedien.