Sosialkunnskap eksamen

Få hjelp til eksamensforberedelsen til sosialkunnskap! 

Eksamen i sosialkunnskap er enten en skriftlig eller muntlig eksamen. Derfor er det lurt å stille ekstra godt forberedt, så du er klar for begge eksamensformatene. 

Sosialkunnskap skriftlig eksamen

Som andre skriftlige eksamener er sosialkunnskap en femtimers eksamen. På forberedelsesdagen får du et emne som du skal forberede til selve eksamen. I forberedelsesperioden er det viktig at du er flink til å bruke kilder, det vil si at du arbeider kildekritisk og noterer ned prosessen. På eksamen kan det nemlig komme spørsmål om arbeidsmetoden du brukte da du forberedte deg. 

I forberedelsestiden har du tilgang til alle hjelpemidler, også Internett og hjelpemidler som tillater kommunikasjon. På eksamen er det kun hjelpemidler som ikke tillater kommunikasjon du kan bruke.

Studienett hjelper deg i eksamensforberedelsen, ta en kikk på våre kvalitetssikrede tekster og besvarelser på Studienett.no og få et bedre overblikk over hva som kreves av en god besvarelse.

Sosialkunnskap muntlig eksamen

Til muntlig eksamen i sosialkunnskap får du utdelt et tema eller en problemstilling som du skal presentere til eksamen. Du har 24 timer til å forberede din presentasjon, og foredraget ditt om det gitte temaet/problemstillingen er utgangspunkt for den følgende fagsamtalen. På Studienett finner du en rekke ulike sammendrag av de forskjellige kapitlene.

I forberedelsetiden har du tilgang til alle hjelpemidler, også de som tillater kommunikasjon.

Etter presentasjonen skal du ha en samtale med eksaminator om presentasjonen din og resten av pensum. Her styrer eksaminator samtalen og skal teste hvor mye du kan av pensum og hvordan forståelsen din for faget er. 

Sørg for at du har de riktige begrepene på plass til eksamen!

 1. 48 timer før eksamen: Trekking av fag
 2. 24 timer før eksamen: Utdeling av et tema/problemstilling. Forberedelsedel
 3. Eksamen: Presentasjon av tema/problemstilling, ca. 10 min.
 4. Eksamen: Fagsamtale, ca. 20 min.
 5. Karakter

Dette bør du kunne til eksamen i sosialkunnskap

Leser du etter disse punktene i eksamensforberedelsen vil du være forberedt på akkurat det sensor kommer til å teste deg i. Husk, en god forberedelse betyr en god karakter!

Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder

 1. Beskrive fasene i samfunnsvitenskapelig forskning og vurdere metodiske og etiske problemstillinger knyttet til forskningen
 2. Diskutere hvordan samfunnsforskeren kan påvirkes av kulturbakgrunn og drøfte utfordringer i forbindelse med objektivitet i samfunnsforskning
 3. Gjøre rede for viktige kjennetegn ved kvalitativ og kvantitativ samfunnsforskning og drøfte fordeler og ulemper med metodene
 4. Formulere samfunnsfaglige problemstillinger og finne fram til, bearbeide og presentere informasjon ut fra problemstillingene
 5. Bruke samfunnsvitenskapelige metoder til å gjennomføre og analysere mindre undersøkelser og tolke resultatene

Livsfasene

 1. Definere begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike tidsperioder i Norge
 2. Gjøre rede for sentrale behov hos barn og unge og drøfte hvordan oppvekstmiljø kan påvirke tilfredsstillelse av behovene
 3. Gjøre rede for teorier om valg av samlivspartner, analysere årsaker til samlivsproblemer og drøfte hvordan problemene kan forebygges og løses
 4. Analysere forhold som kan påvirke eldres deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og vurdere ulike former for eldreomsorg
 5. Beskrive fasene i psykiske kriser og drøfte vilkår for å kunne mestre kriser

Velferdsforskjeller

 1. Definere begrepet velferd, finne fram til informasjon om velferdsforskjeller i Norge og diskutere konsekvenser av forskjellene
 2. Reflektere over uttrykket "det gode liv" og diskutere om urfolk, etniske og nasjonale minoriteter kan ha en annen oppfatning av ”det gode liv” enn majoritetsbefolkningen
 3. Gjøre rede for årsaker til folkevandringer, drøfte prinsippene for norsk innvandringspolitikk og vurdere tiltak som kan lette integrering av innvandrere i Norge
 4. Beskrive og analysere utfordringer funksjonshemmede kan møte og vurdere tilrettelegging for aktiv deltakelse i samfunnet

Sosiale problemer

 1. Definere begrepet sosiale problemer og bruke samfunnsvitenskapelige teorier til å analysere årsaker til problemene
 2. Diskutere følger av sosiale problemer for individ og samfunn
 3. Analysere årsaker til mishandling av barn og unge og drøfte hvordan mishandling kan hindres
 4. Gjøre rede for teorier om årsaker til kriminalitet, vurdere samfunnets reaksjonssystem og drøfte tiltak som kan forebygge kriminalitet
 5. Gjengi teorier om årsaker til rusmiddelmisbruk og bruke teoriene til å vurdere hvordan rusmiddelmisbruk kan forebygges og behandles

Velferdsstat og menneskerettigheter

 1. Gjøre rede for sentrale prinsipper og lover som velferdsstaten bygger på, og gi eksempler på hvordan prinsippene kan stå i motsetning til hverandre
 2. Gjøre rede for hvordan velferdsstaten administreres, finansieres og styres politisk
 3. Analysere velferdsstatens utfordringer og diskutere velferdsstatens rolle i framtida
 4. Beskrive menneskerettighetssituasjonen i Norge og drøfte utfordringer som myndighetene og frivillige organisasjoner har i arbeidet med å fremme menneskerettighetene
 5. Vurdere egne muligheter til å fremme menneskerettigheter