Religion og etikk eksamen

Sørg for at du stiller godt forberedt til eksamen i religion og etikk! 

Religion og etikk er kun en muntlig eksamen som er trekkfag, så du har kun en eksamen du skal jobbe opp mot fremfor både skriftlig og muntlig.

Muntlig eksamen religion og etikk

Som alle muntlige eksamener, er eksamen i religion og etikk også lokalstyrt. Da har du en forberedelsesperiode på 24 timer, men eksamensformen kan variere litt fra skole til skole. 

Eksamen er delt i to deler, en presentasjon du har forberedt i forberedelsestiden og en samtale mellom deg og eksaminator som tar utgangspunkt i presentasjonen din og resten av pensum. 

For å komme fortere gjennom pensum kan du sjekke ut våre sammendrag!

24 timer før eksamen får du utdelt et emne eller en problemstilling som du skal forberede et foredrag/en presentasjon til. Du bør også lese deg opp på hele pensum. Under eksamen har du kun lov til å bruke dine egne notater som hjelpemidler.

Etter presentasjonen har du en samtale med eksaminator, der han/hun tester deg i resten av pensum. 

Se denne listen for å ha styr på begreper og fenomener til samtalen!

Slik foregår muntlig eksamen i religion og etikk

 1. 48 timer før eksamen: Trekking av fag
 2. 24 timer før eksamen: Utdeling av tema/problemstilling. Forberedelsedel
 3. Eksamen: Presentasjon av tema/problemstilling, ca. 10 min
 4. Eksamen: Fagsamtale, ca. 20 min
 5. Karakter

Studienett hjelper deg med eksamensforberedelsen. Vi har flere ulike, kvalitetssikrede sammendrag og tekster som hjelper deg med å komme kjappere gjennom pensum. Disse har du lov å ta med til eksamen når du skal forberede presentasjonen din. 

Det ligger også forskjellige etiske dilemma som du kan bruke som grunnlag i diskusjoner rundt etikk. Det er lurt å være forberedt på ulike diskusjoner, slik at du kan styre samtalen inn på det du vil snakke om. 

Dette er Studienetts Religion og etikk sammendrag. Vi har utarbeidet notater som går i dybden og gir deg overblikk over alle de sentrale fenomenene og begrepene innenfor fem sentrale religioner:

Dette skal du kunne til eksamen i Religion og Etikk

Leser du etter disse punktene sørger du for å lese på det som sensor kommer til å spørre etter. Følg punktene og bruk sammendragene for å utnytte forberedelsestiden best mulig! Stiller du godt forberedt til eksamen, får du en bedre karakter. 

Filosofi, etikk og livssynshumanisme

 1. Presentere sentrale temaer i europeisk filosofihistorie, fra antikken til idag
 2. Forklare noen hovedtanker hos to europeiske filosofer, en fra antikken og en fra nyere tid
 3. Forklare hovedanker hos en kinesisk eller indisk filosof
 4. Forklare sentrale etiske begreper og argumentasjonsmodeller, og gjenkjenne og vurdere ulike typer etisk tenkning
 5. Drøfte etiske verdier og normer knyttet til urfolks kultur og tradisjon
 6. Diskutere etiske spørsmål
 7. Greie ut om sentrale trekk og dimensjoner ved livssynshumanismen
 8. Presentere hovedretninger innen norsk og internasjonal humanisme fra 1930 til vår tid, og diskutere de ulike retningene
 9. Drøfte syn på kjønn og kjønnsroller hos noen filosofer

Islam og en valgfri religion

 1. Forklare hva som er sentralt og diskutere viktige trekk i religionens etikk
 2. Tolke noen sentrale tekster fra religionen
 3. Gjøre rede for ulike retninger innenfor religionen
 4. Beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religionen
 5. Drøfte kjønnsroller i de ulike religionene
 6. Drøfte religionens syn på andre religioner/livssyn
 7. Sammenligne religionen med andre religioner

Kristendommen

 1. Presentere sentrale trekk i kristendommen
 2. Beskrive hovedtrekk i kristen etikk
 3. Tolke sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon
 4. Presentere eksempler på forandring og kontinuitet i kristendommens historie
 5. Presentere to konfesjonelle utforminger av kristendommen idag
 6. Beskrive og analysere estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen
 7. Diskutere kristendommens syn på kjønnsroller og andre religioner/livssyn

Religionskunnskap og religionskritikk

 1. Gjøre rede for religionenes geografiske og demografiske utbredelse
 2. Presentere hovedtrekk ved religions- og livssynsmangfoldet i lokalsamfunnet og storsamfunnet i Norge, inkludert religion og livssyn i samiske samfunn
 3. Diskutere ulike religionsdefinisjoner
 4. Presentere og drøfte ulike dimensjoner ved religionene: lære, myter og fortellinger, ritualer, opplevelser, etikk, sosial organisering, kunst og materielle uttrykk
 5. Drøfte ulike former for religiøs søking i vår tid
 6. Gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og livssynskritikk
 7. Drøfte samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn og reflektere over det pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring