Politikk og menneskerettigheter eksamen

Til eksamen i politikk og menneskerettigheter kan du bli trukket ut til både skriftlig og muntlig eksamen i VG3. Derfor er det viktig å stille godt forberedt og vite hvordan de ulike eksamene kan foregå.

Skriftlig eksamen politikk og menneskerettigheter

En skriftlig eksamen i politikk og menneskerettigheter er en fem timers skriftlig prøve. Her får du et tema/emne dagen før som du så skal forberede deg på til eksamen. På forberedelsesdagen får du utdelt kilder og informasjon som du skal bruke til eksamen. 

Det er viktig at du konstruktivt bruker disse kildene og noterer deg hvordan du har brukt dem. Det kan godt være at du til eksamen blir bedt om å greie ut om hvordan du har brukt kildene i forberedelsesperioden. 

Disse kildene samt andre hjelpemidler som ikke tillater kommunikasjon med omverden er tillatt. Det vil si at du kan ta med læreboken også. Emnet du får på forberedelsesdagen er et ganske åpent emne, som spesifiseres av kildene du får utdelt. 

På Studienett ligger det en rekke kvalitetssikrede sammendrag som du kan bruke til forberedelse og under eksamen. Her får du en kjapp gjennomgang av det viktigste du må kunne. I tillegg ligger det flere oppgaver fra boken som du kan øve deg på, for å stille ekstra godt forberedt. 

Muntlig eksamen politikk og menneskerettigheter

Til muntlig eksamen i politikk og menneskerettigheter får du utdelt et tema eller en problemstilling som du skal forberede en presentasjon til. Her er det lokalt gitt eksamensform, som betyr at du har 24-timers forberedelsestid. For å komme kjappere gjennom pensum har Studienett en rekke ulike sammendrag.

Til muntlig eksamen gjelder det å ha en presentasjon der du kan vise til god kildebruk og konkludere deretter. Har du gode kilder og har brukt dem riktig, burde det være enkelt å konkludere. 

Etter presentasjonen din følger så en samtale mellom deg og eksaminator. Her skal dere snakke om både din presentasjon og resten av pensum. Du blir gjerne bedt om å trekke tråder til andre deler av pensum, og greie ut om sammenhenger. 

Til samtalen og presentasjonen er det viktig å ha begrepene på plass.

I et fag som politikk og menneskerettigheter kan det være en fordel å ha oversikt over de ferskeste nyhetene, slik at du kan trekke tråder og gjøre greie for bakgrunnen for eventuelle konflikter osv. 

Er du nervøs for presentasjonen din, kan du følge vår guide til presentasjon og sørge for at du har et godt utgangspunkt til din muntlige eksamen. 

Hvordan en muntlig eksamen foregår

 1. 48 timer før eksamen: Trekking av fag
 2. 24 timer før eksamen: Utdeling av tema/problemstilling. Forberedelsedel
 3. Eksamen: Presentasjon av tema/problemstilling, ca. 10 min.
 4. Eksamen: Fagsamtale, ca. 20. min.
 5. Karakter

Det sensor bedømmer eksamen eksamen i politikk og menneskerettigheter etter

Det er disse punktene sensor og eksaminator kommer til å forholde seg til når de retter din eksamen, både muntlig og skriftlig. Det er derfor lurt at du forholder deg til disse punktene når du leser. Se hva du kan og ikke kan, og sørg for at du er så godt forberedt som mulig til din eksamen i politikk og menneskerettigheter.

Politiske prosesser og institusjoner

 1. Forklare om hovedlinjer i Norges politiske utvikling fra 1814 og utover
 2. Greie ut om sammenhenger mellom verdier, holdninger og politiske handlinger
 3. Forklare om valgordninger, valgmanntall og kanaler for politisk innflytelse
 4. Forklare beslutningsprosesser i aktuelle politiske saker
 5. Greie ut om sentrale norske og samiske politiske institusjoner og organer
 6. Forklare forskyvninger i makt og innflytelse mellom politiske institusjoner og aktører i samfunnet
 7. Drøfte massemediet som politisk aktør

Demokrati og medborgerskap

 1. Kunne hovedlinjer i demokratiets utvikling
 2. Kunne kjennetegn på demokrati og forklare hvordan det fungerer
 3. Drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer
 4. Forklare sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati
 5. Drøfte urfolks, nasjonale og etniske minoriteters stilling i Norge

Internasjonale politiske systemer og aktører

 1. Sammenligne ulike politiske systemer
 2. Gjøre rede for rettsregler og avtaler i internasjonal politikk
 3. Sammenligne ulike maktformer og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet
 4. Beskrive og analysere hvordan politiske beslutninger blir påvirket av internasjonalisering
 5. Diskutere massemediet som internasjonal aktør
 6. Forklare forskjellen mellom stat og nasjon, og drøfte problemstillinger knyttet til multinasjonale stater og nasjoner med tilhold i flere stater

Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter

 • Greie ut om regionale og globale samarbeidsformer
 • Drøfte problemstillinger om fred, sikkerhet, miljø og økonomi i tilknytning til internasjonalt samarbeid
 • Beskrive og vurdere internasjonale konfliktområder

Menneskerettighetenes verdigrunnlag

 1. Forklare menneskerettigheter og greie ut om hovedlinjer i utviklingen av menneskerettigheter
 2. Forklare forskjellen på erklæring og konvensjon, og presentere noen menneskerettighetserklæringer og konvensjoner
 3. Diskutere rundt menneskerettigheter og hva det innebærer som juridiske og etiske normer i hverdagen

Menneskerettighetene i politisk praksis

 1. Gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter, og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i ulike deler av verden, og analyser årsaken til bruddene
 2. Grei ut om organer som forvalter og håndhever menneskerettigheter og drøft fremmende tiltak
 3. Vurder menneskerettighetens rolle i internasjonal politikk