Kjemi eksamen

Kom godt i gang med forberedelsen til eksamen i kjemi! 

Kom godt i gang med forberedelsen til eksamen i kjemi! 

Eksamen i kjemi varierer fra kjemi 1 og 2. I kjemi 1 kan du kun bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen, mens du kan komme opp i enten skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen i kjemi 2.
 
En muntlig-praktisk eksamen betyr at du i tillegg til en kort presentasjon og samtale, skal utføre eller forklare et forsøk. Da blir det mindre fokus på presentasjonen, og et større fokus på forståelse når du skal forklare forsøket. 

Kjemi skriftlig eksamen

Den skriftlige eksamen i kjemi er kun for kjemi 2. Det er en 5 timers skriftlig eksamen uten forberedelsesdag innenfor et emne. Det betyr at du må friske opp hele pensum slik at du stiller så godt forberedt som mulig. 

Eksamen er delt opp i to deler, del 1 og del 2. Del 1 skal leveres inn etter de to første timene på eksamen og er uten hjelpemidler. Del 2 kan du begynne på når som helst, men du har ikke lov til å finne frem hjelpemidler før etter 2 timer. I del 2 er det lov med hjelpemidler som ikke tillater kommunikasjon med omverden.  

Del 1 består av en rekke flervalgsoppgaver og et par kortsvarsoppgaver. I kortsvarsoppgavene kan du bli bedt om å gjøre korte utregninger uten kalkulator. 

Del 2 består av flere oppgaver som krever litt lengre svar, gjerne med mer utdypende forklaringer og utregninger. 

Kjemi muntlig-praktisk eksamen

Muntlig eksamen er lokalt styrt og derfor kan muntlig eksamen variere litt fra skole til skole. Muntlig eksamen består av 2 deler; del 1 der du holder et foredrag om et tema eller problemstilling som du har fått utdelt 24 timer før eksamen, og del 2 som er en en fagsamtale om presentasjonen din og pensum, og som kan inneholde et praktisk innslag. 

I del 1 skal du holde en presentasjon om temaet eller problemstillingen som du fikk utdelt 24 timer tidligere. Her skal du forklare temaet og/eller besvare problemstillingen som du fikk utdelt. Det er viktig å kunne teorien bak temaet eller problemstillingen, slik at du kan forklare det på din måte og derved slippe spørsmål fra sensor. 

Del 2 er en fagsamtale om temaet eller problemstillingen som presentasjonen din tar utgangspunkt i, og om pensum. Denne delen kan også inneholde et praktisk innslag. Oppgaven kan være å forklare et forsøk, eller å forklare teorien bak et fenomen osv. Del 2 tar omkring 20-35 minutter.

 1. 48 timer før eksamen: Trekking av fag
 2. 24 timer før eksamen: Utdeling av tema/problemstilling. Forberedelsedel
 3. Eksamen: Presentasjon av tema/problemstilling, ca. 10 min.
 4. Eksamen: Fagsamtale/praktisk innslag, ca. 20-35 min.
 5. Karakter

Dette skal du kunne til eksamen i kjemi

Hvis du leser i forhold til disse punktene sørger du for at du å stille forberedt til det sensor kan spørre deg om. Bruk forberedelsestiden godt, og still bedre til eksamen!

Analyse

 1. Påvise metaller i legeringer og ioner i salter og gjøre rede for resultatene
 2. Utføre analyser med kolorimetri og tolke enkle massespektre og 1H-NMR-spektre
 3. Planlegge og gjennomføre enkle vannanalyser og vurdere analyseresultatene i forhold til vannets bruksområde
 4. Forklare hvordan buffere virker, og beregne pH og kapasitet i buffere

Forskning

 1. Finne fram til og presentere eksempler på aktuell kjemirelatert forskning innen miljø og industri
 2. Publisere rapporter fra egne forsøk, med og uten digitale verktøy
 3. Drøfte hvordan forskere sikrer at forskningen er etisk forsvarlig
 4. Gjøre rede for trekk ved vitenskapelig metode i kjemi, og gi eksempler på forklaringsmodeller som ikke er forenlige med kjemiens forklaringer

Materialer

 1. Beskrive den kjemiske strukturen og egenskapene til noen syntetiske polymerer og tilsatsstoffer til dem
 2. Gi eksempler på nanomaterialer, hvordan de framstilles, hva som skiller dem fra vanlige materialer, og hva de kan brukes til
 3. Vurdere miljømessige konsekvenser ved produksjon og deponering av tradisjonelle og nye materialer

Organisk kjemi 

 1. Gjøre rede for reaksjonstypene oksidasjon, substitusjon, addisjon, eliminasjon, kondensasjon og hydrolyse, og gjøre forsøk med minst to av dem
 2. Forklare reaksjonsmekanismen ved addisjon og eliminasjon
 3. Gjøre påvisningsreaksjoner på enkle organiske forbindelser
 4. Gjøre rede for og utføre kromatografi, destillasjon og omkrystallisering
 5. Gjøre rede for struktur og egenskaper til aminosyrer, proteiner, lipider, karbohydrater og ATP
 6. Forklare rollen til hydrogen som energibærer i fotosyntese og celleånding
 7. Forklare betydningen av stereoisomeri i biokjemiske reaksjoner
 8. Gjøre forsøk med enzymer og forklare hvordan de fungerer

Redoksreaksjoner

 1. Gjøre forsøk med forbrenningsreaksjoner og forklare hva som skjer
 2. Balansere redoksreaksjoner ved hjelp av halvreaksjoner og oksidasjonstall
 3. Gjøre forsøk med korrosjon og forklare hvordan korrosjon kan hindres
 4. Planlegge og utføre analyser ved hjelp av redokstitrering
 5. Gjøre forsøk med elektrokjemiske celler og gjøre rede for spontane og ikke-spontane redoksreaksjoner
 6. Beregne kapasiteten og cellepotensialet til et batteri og utbyttet i en elektrolyse
 7. Gjøre forsøk med antioksidanter og forklare virkningen av dem