Historie eksamen

Sørg for at du er godt forberedt til eksamen i historie! Historie er et av de fagene med et enormt pensum der detaljer er viktig. Her gjelder det å kunne alle viktige årstall, navn og sentrale hendelser. 

Heldigvis er det kun mulig å komme opp i VG3, og kun til muntlig eksamen. Da er det mulig å forberede seg bedre til eksamen, og vi skal hjelpe deg på veien!

Muntlig eksamen i historie

Har du blitt trukket til muntlig eksamen i historie, er det først og fremst viktig å vite hvordan eksamen foregår. 

Du får beskjed om hvilket fag du kommer opp i 48 timer før eksamen. 24 timer før eksamen får du utdelt et tema eller en problemstilling. Ut ifra temaet/problemstillingen skal du forberede en presentasjon, som du skal presentere på eksamen. Et tema kan for eksempel være verdenskrigene, føydalsamfunnet eller imperialismen. Presentasjonen din fungerer som utgangspunkt for den videre fagsamtalen, der du får mulighet til å vise din kompetanse i faget.

Først har du din presentasjon som utgjør omtrent 1/3 av eksamenstiden, ca. 10 minutter. Deretter begynner samtalen mellom deg og sensor. Under samtalen blir du spurt om ting innenfor ditt tema/problemstilling, men du kan også bli bedt om å sette ting i sammenheng med andre epoker. Derfor er det viktig at du i forberedelsesperioden ikke bare fokuserer på temaet eller problemstillingen din, men at du også kan trekke tråder til andre deler av pensum som er utenfor akkurat ditt emne.

Hvordan du løser oppgaven din er selvfølgelig viktig, men det blir lagt stor vekt på spørsmålsdelen også. Det er nemlig her du skal vise full forståelse for faget, ved å gjøre sammenligninger og trekke tråder mellom ulike tidsperioder, fenomener og epoker.

Deretter skal du gå utenfor og vente mens sensor og eksaminator bestemmer din karakter. Det er viktig å huske på at eksaminator alltid skal prøve å hjelpe deg til en høyere karakter, ved å få deg til å vise kunnskapen din. Derfor er det viktig å slappe av, og ikke bli forskrekket når eksaminator stiller spørsmål. 

For å hjelpe deg på veien mot en god karakter kan du få hjelp fra de mange kvalitetssikrede sammendragene og referatene på Studienett. Disse gjennomgår flere av de viktigste delene av pensum i historie. På denne måten får du et kjapt overblikk over pensum!

Slik foregår en muntlig eksamen i historie

 1. 48 timer før eksamen: Trekking av fag
 2. 24 timer før eksamen: Utdeling av tema/problemstilling. Forberedelsedel
 3. Eksamen: Presentasjon av tema/problemstilling, ca. 10 min
 4. Eksamen: Fagsamtale, ca. 20 min
 5. Karakter

Det du bør kunne til eksamen i historie

Disse punktene er det eksaminator og sensor kommer til å rette etter, så det er lurt å lese i forhold til punktene. Hvis du kombinerer lesing med de kvalitetssikrede sammendragene og referatene i historie, samt guiden til muntlig eksamen i historie, så er du klar for eksamen!

Historieforståelse og metoder

 1. Vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske fremstillinger.
 2. Bruke digitale verktøy til å utføre undersøkelser basert på egne spørsmål.
 3. Presentere en historisk person og drøfte hvordan personen ble påvirket av datidens ideer og samfunnsforhold.
 4. Utforske og diskutere ulike fremstillinger og konklusjoner rundt samme hendelse
 5. Fortelle om kontroversielle historiske emner.
 6. Diskutere hvordan forestillinger om fortiden har forandret seg, og hvordan mennesker kan ha så ulike teorier om fortiden.
 7. Drøfte hvordan historie har blitt og kan bli brukt i en politisk sammenheng.
 8. Greie ut om hvordan utstillinger, minnesmerker og minnedager har betydning for nåtiden.

Samfunn og mennesker i tid

 1. Greie ut om sammenhengen mellom samfunnsomveltninger og opplysningstidens ideer på 1700- og 1800-tallet. 
 2. Fortelle om den industrielle revolusjon og hvilke betydning den hadde for Norge.
 3. Grei ut om hvordan demokratiet utviklet seg i Norge fra 1800-tallet til 1945.
 4. Presentere hovedtrekk ved kolonialismen og situasjonen i et land utenfor Europa på 1800-tallet
 5. Drøfte nasjonalstaten og hvordan den har skapt samhørighet samt konflikter.
 6. Tenke rundt betydningen av ulike ideologier og politiske bevegelser på 1900-tallet.
 7. Forklare bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkningene i Norden og det internasjonale samfunn.
 8. Greie ut om utviklingstrekk i Norge etter andre verdenskrig.
 9. Forklare om den norske nasjonalstaten sin politikk overfor minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere konsekvensene.
 10. Undersøke og vurdere internasjonale konflikter etter 1945.
 11. Finne hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og drøfte hvordan landet kunne utviklet seg uten hendelsen.
 12. Undersøke og drøfte bakgrunnen for en pågående konflikt og konsekvensene den kan ha.
 13. Forklar sammenhengene mellom uttrykk i musikk og kunst og utviklingene på andre samfunnsområder.
 14. Grei ut om hvordan kjønnsfordelingen i arbeidslivet har forandret seg i Norge fra 1800-tallet til idag.
 15. Forklare om befolkningsutviklingen i et lokalsamfunn og diskutere hvilke faktorer som påvirker innbyggerne.