Vurdering og karaktersetting

Kravene for en besvarelse i fransk skriftlig avhenger av hvilket nivå du tar faget på. Vurderingen av din besvarelse gjøres på grunnlag av læreplanmålene til henholdsvis Fransk I, II og III. På alle nivåene vil det være kunnskaper innenfor følgende punkter som vurderes: 

 • Tekstforståelse
 • Språk
 • Innhold
 • Språklæring
 • Relevans og helhet

Herunder følger læreplanmålene for de ulike nivåene i fransk på Vgs, og en beskrivelse av hva som vurderes på skriftlig eksamen.

Vurdering på nivå I

I Fransk nivå I går målene hovedsakelig ut på at du skal kunne vise at du forstår hovedinnholdet i en tekst og at du selv kan skrive tekster på fransk med forståelig innhold. I tillegg sees det på kunnskaper i forhold til fransk kultur, dagligliv og samfunnsforhold samt at du kan bruke kilder og hjelpemidler. Ved å lese gjennom læreplanmålene kan du få en oversikt over hva sensor vurderer i oppgaven din, og hva du trenger å øve deg på før eksamensdagen. 

 

For å oppnå karakterene 5 eller 6 i Fransk nivå I, skal du ha følgende nivå innenfor læreplanmålene:

 

 • Tekstforståelse
  • Forstå hovedinnhold og detaljer av en tekst
 • Språk
  • Bruke variert og ganske presist ordforråd
  • Mestre grunnleggende rettskriving og grammatikk
  • Bruke en variert setningsoppbygning som i stor grad følger strukturen i språket
  • Bruke variert tekstbinding
  • Skrive tekster med god sammenheng
  • Stort sett kunne tilpasse språket til kommunikasjonssituasjonen
 • Innhold
  • Beskrive og sammenligne sider ved dagligliv, kultur og samfunnsforhold på en god måte
  • Uttrykke meninger og følelser klart
 • Språklæring
  • Bruke kilder og hjelpemidler formålstjenlig
 • Relevans og helhet
  • Svare relevant på oppgaven og vise svært god kompetanse i Fransk nivå I

Vurdering på nivå II

I Fransk nivå II går målene hovedsakelig ut på å kunne vise at du forstår innholdet i en fransk tekst i tillegg til at du selv kan skrive tekster på fransk med god rettskriving og grammatikk. Forskjellen fra Fransk nivå I er blant annet at du nå forventes å både kunne forstå og uttrykke holdninger og synspunkter skriftlig. Det sees også på hvorvidt du klarer å tilpasse språket til typen tekst du skriver og at din franske tekst har sammenheng og bruker tekstbinding. Når det gjelder innhold i teksten vurderes dine kunnskaper i forhold til fransk geografi og historie samt dagligliv, kultur og samfunnsforhold. Ved å lese gjennom læreplanmålene kan du få en oversikt over hva sensor vurderer i oppgaven din, og hva du trenger å øve deg på før eksamen. 


For å oppnå karakterene 5 eller 6 i Fransk nivå II, skal du ha følgende nivå innenfor læreplanmålene:

 

 • Tekstforståelse
  • Forstå teksten og dens synspunkter og holdninger
 • Språk
  • Bruke et godt og mer presist ordforråd
  • Mestre rettskriving og mer komplekse grammatiske strukturer
  • Bruke en variert og mer kompleks setningsoppbygning, hovedsakelig innenfor målspråkets struktur
  • Bruke variert og hensiktsmessig tekstbinding
  • Skrive tekster med god sammenheng
  • Tilpasse språket til kommunikasjonssituasjonen
 • Innhold
  • Uttrykke god kunnskap om geografi og historie i språkområdet
  • Beskrive dagligliv, kultur og samfunnsforhold på en god måte
  • Uttrykke meninger, følelser, holdninger og opplevelser på en god måte
 • Språklæring
  • Bruke kilder og hjelpemidler formålstjenlig
 • Relevans og helhet
  • Svare relevant på oppgavene og vise svært god kompetanse i Fransk nivå II

Vurdering på nivå III

I Fransk nivå III går målene hovedsakelig ut på at du skal kunne vise forståelse for innholdet i en fransk tekst i tillegg til at du selv kan skrive tekster på fransk med variert språk og god grammatikk og rettskriving. Forskjellen fra Fransk nivå II er blant annet at du nå forventes å kunne formidle og diskutere kunnskap om blant annet fransk samfunn og historie gjennom tekstene dine. Det ses også på kildebruk og kildekritikk. I forhold til tekstene dine som helhet vurderes det om de svarer på oppgaven og om de formidler innholdet uten feil som forstyrrer kommunikasjonen. Ved å lese gjennom læreplanmålene kan du få en oversikt over hva sensor vurderer i oppgaven din, og hva du trenger å øve deg på før eksamen. 


For å oppnå karakterene 5 eller 6 i Fransk nivå III, skal du ha følgende nivå innenfor læreplanmålene:

 

 • Tekstforståelse
  • Vise svært god tekstforståelse
 • Språk
  • Bruke et bredt og mer presist ordforråd og mestre rettskriving
  • Bruke en variert setningsoppbygning og mer komplekse grammatiske strukturer, innenfor målspråkets struktur
  • Skrive tekster med svært god sammenheng og godt tilpasset kommunikasjonssituasjon
 • Innhold
  • Formidle sider av historie, geografi, religion og aktuelle samfunnsforhold på en god måte
  • Diskutere kulturelle likheter og ulikheter på en god måte
  • Diskutere sider ved det flerkulturelle samfunnet og begrunne egne standpunkt på en god måte
  • Formidle opplevelser knyttet til ulike kulturformer og analysere form og innhold i disse på en god måte
  • Presentere opplevelser og erfaringer på en svært god måte
 • Kilder
  • Bruke relevante kilder kritisk
 • Hovedinntrykk
  • Skrive tekster som fungerer svært godt som en helhet og der eventuelle unøyaktigheter ikke forstyrrer kommunikasjonen
  • Svare utfyllende og relevant på oppgavene og vise svært god kompetanse i Fransk nivå III