Vurdering på nivå III

I Fransk nivå III går målene hovedsakelig ut på å kunne bruke fransk spontant i samtaler og å kunne diskutere og drøfte muntlig. Det forventes også at du kan forstå innholdet i lengre muntlige autentiske tekster. Forskjellen fra nivå II er blant annet at det legges vekt på å kunne definere egne læringsbehov og at uttalen skal være god. Det sees også på evnen til å kunne analysere innhold og form i blant annet litteratur og film. 

Følgende læreplanmål vurderes i forhold til muntlig kommunikasjon i Fransk på nivå III:

 • Språklæring og språkbruk
  • Drøfte erfaringer med egen språklæring
  • Definere egne læringsbehov, formulere mål, velge arbeidsmåter og vurdere arbeidsprosess og produkt
  • Anvende kunnskaper om ord, setningsoppbygning, tekstbinding og språkbruk til å forbedre seg i fransk
  • Utforske likheter og ulikheter mellom morsmålet og fransk
  • Vurdere egen språklæring og hensiktsmessige lese- og lyttestrategier

 • Muntlig kommunikasjon
  • Forstå innholdet i lengre muntlige autentiske tekster i ulike sjangre
  • Delta i spontane samtaler og diskusjoner
  • Fortelle om, forklare og beskrive ulike emner muntlig
  • Bruke språket med god uttale og variert intonasjon
  • Gi uttrykk for egne synspunkter og tanker, opplevelser og følelser muntlig
  • Tilpasse språket til formelle og uformelle kommunikasjonssituasjoner
  • Bruke hensiktsmessige lese- og lyttestrategier
  • Forstå og bruke språket for å uttrykke tall og størrelser samt forstå beregninger og grafiske fremstillinger i hverdagslige sammenhenger

 • Språk, kultur og samfunn
  • Formidle kunnskap om tradisjoner, skikker og levemåter i målspråkområdet
  • Formidle kunnskap om aktuelle samfunnsforhold, historie, geografi og religion i språkområdene
  • Diskutere egen oppfatning av samfunnsmessige og kulturelle likheter samt ulikheter som kan være til hinder for forståelse, respekt og kommunikasjon med kulturen i målspråksområdet
  • Diskutere flerkulturelle forhold i målspråksområdet, reflektere over kulturforskjeller og vise forståelse i møte med andre kulturer
  • Formidle opplevelser knyttet til estetikk og kulturformer og analysere innhold og form i litteratur, film, musikk, kunst og andre kulturformer
  • Sammenligne og kommunisere om språk i Norge og målspråksområdet
  • Presentere egne erfaringer fra kontakt med personer, organisasjoner eller miljøer fra målspråksområdet