Vurdering på nivå II

I Fransk nivå II går målene hovedsakelig ut på å kunne delta i spontane samtaler og presentere tverrfaglige emner muntlig, samt å forstå innholdet i muntlig fransk. Forskjellen fra nivå I er blant annet at du forventes å kunne gi uttrykk for holdninger og emosjoner muntlig, samt få med deg innholdet i autentiske muntlige tekster. Det sees også på evnen til å kunne drøfte aktuelle emner i forhold til fransk kultur, geografi, historie og samfunnsforhold.  

Følgende læreplanmål vurderes i forhold til muntlig kommunikasjon i Fransk på nivå II:

 • Språklæring og språkbruk
  • Utnytte erfaringer med språklæring for å videreutvikle sin flerspråklighet
  • Beskrive og vurdere egen framgang med å lære fransk

 • Muntlig kommunikasjon
  • Forstå innholdet i muntlige autentiske tekster i ulike sjangre
  • Delta i spontane samtaler om ulike temaer og aktuelle emner
  • Presentere aktuelle og tverrfaglige emner muntlig
  • Gi uttrykk for opplevelser, synspunkter og holdninger, ønsker og emosjoner
  • Forstå og bruke tall og størrelser i praktiske situasjoner
  • Kommunisere med god uttale og intonasjon
  • Tilpasse språkbruken til ulike kommunikasjonssituasjoner
  • Bruke ord, setningsoppbygning og tekstbindingsformer målrettet og variert
  • Velge og bruke lytte- og talestrategier tilpasset formål, situasjon og sjanger

 • Språk, kultur og samfunn
  • Drøfte sider ved dagligliv, tradisjoner, skikker og levemåter i målspråksområdet og Norge
  • Drøfte sider ved livsvilkår og aktuelle samfunnsforhold i målspråksområdet
  • Gjøre rede for sider ved geografi og historie i målspråksområdet
  • Beskrive sentrale sider ved fransk kultur og gi uttrykk for opplevelser knyttet til dette
  • Drøfte hvordan språkkunnskaper og kulturinnsikt kan fremme flerkulturelt samarbeid og forståelse