Biologi eksamen

Er du nervøs for biologieksamen? Da kan du roe nervene dine her hos Studienett. 

Biologi er en stor eksamen, med mye detaljarbeid. Du skal kjenne til teorier, diskutere forskning og resultater, samt kjenne til mye teori om blant annet mennesket. 

Her på Studienett ligger det noen kvalitetssikrede eksamensbesvarelser og en rekke gode referat og sammendrag som kan hjelpe deg med å få oversikt over faget. 

For å forberede deg enda bedre, kan du også ta en kikk på alle forsøksrapportene som ligger ute. Her kan du se hvordan de vanligste forsøkene foregår og forstå teorien bak dem. 

Biologi skriftlig eksamen

En skriftlig eksamen i biologi er delt i to deler. Den første delen er uten hjelpemidler, og skal leveres inn etter 2 timer. Den andre delen er større. I del to kan du bruke hjelpemidler og den skal leveres inn etter de totale 5 timene, du har altså 3 timer på den. Det er lov å begynne på del 2 før det er gått 2 timer, men det er ikke lov å bruke hjelpemidler før etter 2 timer og del 1 er innlevert. 

Del 1 består hovedsakelig av “multiple choice”-spørsmål, som i en flervalgstest, der du velger ett av flere like alternativ. Alternativene er like for å gjøre det vanskeligere for deg. De dekker også mesteparten av pensum, men du skal som sagt ikke utdype noen spørsmål når det er flervalgstest. Etter flervalgstesten er det noen kortsvarsoppgaver, der du skal svare med 3-4 setninger. 

I del 2 kommer det større spørsmål med mer forhåndsinformasjon. Når du svarer på disse spørsmålene forventes det at du greier ut. Du skal også klare å flette inn relevant informasjon fra andre deler av pensum for å vise at du ikke bare har pugget kapittelet, men faktisk forstår faget. 

Du får også mer spesifikke spørsmål der de forventer at du har styr på f.eks. krysningsskjema og tegne populasjonsvekst i grafer. Her har du også hjelpemidler, så det er lurt å ha gode notater og markører i boken. 

Biologi muntlig eksamen

Muntlig eksamen i biologi utarbeides lokalt, det vil si at hver enkelt skole bestemmer hvilken eksamensmodell de vil ha. Det betyr at eksamensformen kan variere litt fra skole til skole. 

Eksamensmodellen går ut fra den såkalte 24-timers-modellen som er sammensatt av en forberedelsesdag og eksamen. Den beste måten å forberede deg er å lese hele pensum før forberedelsesdagen slik at du er forberedt på alle emner.

Forberedelsesdag

Her får du tildelt et tema eller en problemstilling, og deretter har du 24 timer på å lage en presentasjon du skal vise på eksamen. Dagen er en obligatorisk skoledag hvor det er en lærer tilgjengelig hvis du har problemer.

Eksamen

Muntlig eksamen i biologi gjennomføres som en muntlig-praktisk eksamen, delt inn i to hovedområder:

 1. Din presentasjonen fra forberedelsesdagen. Denne delen av eksamen er maksimalt 10 minutter, så juster presentasjonen din!
 2. En fagsamtale mellom din lærer, sensor og deg som er basert på presentasjonen din. I denne delen kan det også forekomme et praktisk innslag. Del 2 tar ca. 20-35 minutter.

I utgangspunktet er det bare lov å ta med egne notater til eksamen. I noen tilfeller kan det være nødvendig å gjøre et forsøk, og her må skolen gjøre riktig utstyr tilgjengelig. Nøyaktig hvilke hjelpemidler du bør ta med i tillegg til egne notater bestemmes av skolen.

Til slutt får du karakter og er ferdig!

For å komme deg fort gjennom pensum i boken kan du benytte deg av de ulike sammendragene og notatene vi tilbyr.

Få en kjapp gjennomgang av forsøk og rapporter her!

Sånn foregår en muntlig biologi eksamen

 1. 48 timer før eksamen: Trekking av fag
 2. 24 timer før eksamen: Utdeling av tema/problemstilling. Forberedelsedel
 3. Eksamen: Presentasjon, ca. 10 min.
 4. Eksamen: Fagsamtale/praktisk innslag, ca. 20-35 min.
 5. Karakter

Læremål i biologi 2

Ta utgangspunkt i læremålene når du leser. Her ser du hva sensor og eksaminator kommer til å forholde seg til når de gir deg karakter. Derfor er det lurt å lese gjennom kapitlene og sørge for at du kan det som nevnes i læremålene. Bruk sammendrag og tidligere eksamensbesvarelser under forberedelsen, og sørg for at du stiller sterkere til eksamen i biologi!

Bioteknologi

 1. Grei ut om genetiske fingeravtrykk og hvordan de kan brukes
 2. Forklare og drøfte om genmodifiserte organismer
 3. Grei ut om den biologiske verdien av stamceller, og etiske sider ved dette
 4. Formulere og drøfte problemstillinger rundt gendiagnostikk og genterapi

Den unge biologen

 1. Planlegge og gjennomføre forsøk i lab
 2. Planlegge og gjennomføre et større feltarbeid i økosystem
 3. Forklare hvorfor publisering og faglig kritikk er nødvendig i biologi som vitenskap
 4. Diskutere etiske utfordringer innen biologisk forskning, med teoretisk grunnlag
 5. Drøfte miljøutfodringer lokalt og globalt med faglig grunnlag

Energiomsetning

 1. Sammenligne hovedtrekk og energiubyttet i aerob og anaerob nedbrytning av glukose
 2. Knytte energiomsetning i celler til sammensetning av stoffer i kostholdet
 3. Forklare hvordan enzym, ATP og andre kofaktorer virker, og hvordan aktiviteten til et enzym reguleres
 4. Forklare hvordan fotosyntesen fungerer, og hvordan energien brukes til å produsere glukose
 5. Forklare hvordan ytre faktorer påvirker fotosyntesen

Evolusjon

 1. Grei ut om grunntrekkene i evolusjonsteorien samt hvilke kunnskap den bygger på
 2. Grei ut om teorier om hvordan livet på jorden har oppstått, og beskriv hovedtrekk i hvordan utviklingen av liv på jorden har foregått
 3. Forklare hvordan genetisk sammensetning i populasjoner endrer seg via mutasjoner, seleksjon, genetisk drift, genflyt, horisontal genoverføring og endring av kromosomtall
 4. Beskrive mekanismer som hindrer genflyt mellom arter, og teorier om hvordan nye arter kan utvikles
 5. Forklare hvordan molekylærbiologi og genteknikker gir oss ny kunnskap om opphavet til arter og utvikling av slektstre 

Genetikk

 1. Forklare strukturen til DNA og hvordan DNA blir kopiert under celledeling
 2. Grei ut om transkripsjon og translasjon av gen, og hvordan regulering av gen kan styre biologiske prosesser
 3. Sammenligne mitose og meiose med vekt på fordelingen av genmateriale i cellene som dannes
 4. Sette opp hyposteser for kjønnsbundet og dihybrid arbegang med og uten kobling av gen
 5. Forklare genetiske sykdommer ved å bruke kunnskap om arv og mutasjoner, samt greie ut om samspillet mellom arv, miljø og livsstil

Økologi

 1. Samle, bestemme og klassifisere ulike organismer og knytte opplysninger om levemåte og tilpassinger til et utvalg av organismene
 2. Greie ut om faktorer som regulerer vekst og størrelse av populasjoner, samt bærekraftig forvaltning av bestander
 3. Greie ut om kretsølpet til karbon og nitrogen i et økosystem, og hvordan miljøgifter blir konsentrert i næringskjeder
 4. Forklare hvordan energistrømmen mellom trofiske nivå påvirker økosystemet
 5. Forklare hvordan økosystem kan endre seg over tid, og knytte det til klimaendring og andre miljøproblemer