Tillegg: Retoriske begreper

Avsenderen kan få større gjennomslagskraft for sine synspunkter ved å bruke ulike retoriske virkemidler. I retorikken kalles slike virkemidler troper og figurer. Troper og figurer er uttrykksmåter som avviker fra det vanlige dagligspråket vårt. 

Her får du en fyldig oversikt over de viktigste tropene og figurene. Det kan trekke opp nivået på analysen hvis du analyserer bruken av slike språklige virkemidler. Husk riktignok at alltid er viktigere at du viser hvilken funksjon slike virkemidler har enn at du bruker mange fagtermer.  

NB: Det er den helhetlige bruken av retoriske virkemidler som avgjør om det er tekstens etos-, logos- eller patos-appell som styrkes. 

Allegori

Dette er et sett med språklig bilder som settes sammen til et større bilde eller en hel fortelling. En allegori kan bestå av flere metaforer som settes sammen.  Allegorier kan føre til at mottakeren føler seg underholdt, og dermed blir mer mottagelig for avsenderens synspunkter. 

Anafor

Avsenderen bruker en anafor hvis han lar åpningsordene eller åpningssetningen gjentas flere ganger etter hverandre. Dette er et mye brukt virkemiddel, særlig i muntlige taler, men det brukes også i andre tekster der man vil overbevise om noe. Anaforen har som regel samme effekt som gjentagelsen. Martin Luther Kings tale «I have a dream» er bygget opp med anaforiske konstruksjoner

Anakronisme

En anakronisme vil si at noe forekommer i en annen tid enn det normalt kan eksistere. Avsenderen kan f.eks. fremstille motstanderens meninger som om de er «gått ut på dato» for dermed å stille seg selv og sine synspunkter i et godt lys. 

Antitese

Dette er en sammenstilling av motsatte begreper. Dette fører til at be...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn