Velferd, samlivsformer og familien | Sosialkunnskap | Vår 2016

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Sosialkunnskap
  • Ingen karakter gitt
  • 6
  • 2366
  • PDF

Eksamensoppgave: Velferd, samlivsformer og familien | Sosialkunnskap | Vår 2016

Dette er en oppgave fra eksamenssettet i Sosialkunnskap våren 2016. I oppgaven drøftes sammenhenger mellom velferd, samlivsformer og familien som en sosial institusjon. Innledningsvis defineres begrepene institusjon og sosialisering. I tillegg redegjøres det for Uri Bronfenbrenners teori om ulike nivåer for struktur. Oppgaver ser dernest på om familien og andre samlivsformer egner seg som en institusjon, og til slutt undersøkes det om velferd kan ha en sammenheng med familie og samlivsformer.

Utdrag

Sammenheng mellom velferd, samlivsformer og familien som sosial institusjon

Oppgaven går ut på å drøfte sammenhenger mellom velferd, samlivsformer og familien som en sosial institusjon. Innledningsvis vil jeg definere begrepene institusjon og sosialisering, samt redegjøre for Uri Bronfenbrenner sin teori om ulike nivåer av struktur. Deretter vil jeg ta for meg om familien og andre samlivsformer, slik som skilsmisse, egner seg som en institusjon. Til slutt vil jeg se Velferd kan ha en sammenheng med familie og samlivsformer. I forbindelse med oppgaven vil jeg i tillegg til Uri Bronfenbrenner sin teori, trekke inn andre relevante teorier.

Sosialiseringsprosessen begynner allerede i det øyeblikket et mennesket kommer til verden. Individet lærer seg ulike verdier, normer, kunnskaper og ferdigheter som anses som nødvendige for at det skal kunne leve i et bestemt fellesskap (Grønlie, Granlund og Flood 2014). Uformelle normer kan bli sett på som en slags rød tråd for hvordan vi bør oppføre oss, mens verdier er det vi anser som viktig og verdifullt for menneskene og fellesskapet. Sosiologen, Anthony Giddens, definerer sosialisering som ”en prosess der individet gjennom kontakt med andre mennesker utvikler seg fra å være et hjelpeløst spedbarn til et stadig mer selvbevisst, tenkende menneske tilpasset en gitt kultur”. Sosialiseringens oppgave er altså å sørge for at vi som mennesker lærer normene og forventningene til oss som samfunnsmennesker, vi skal gjøre dem til våre egne, slik at de blir en naturlig del av oss. Med andre ord, normer og verdier internaliseres i oss.

Den første sosialiseringen foregår hovedsakelig i familien, altså primærsosialisering. Alt fra hvordan man skal kle på seg til hva som forventes av deg når du møter andre mennesker ute på gaten. Forventinger til hvordan vi skal oppføre oss, kalles sosiale normer. Disse normene lærer vi av familien vår allerede mens vi er spedbarn. Begrepet ”familie” kan bli brukt om flere ulike familieformer, det er ikke bare den klassiske kjernefamilien med mor, far og barn som er den korrekte definisjonen. Det kan være en sammensatt familie med mor og far som har barn med tidligere partnere, det kan bestå av en alenemor eller alenefar med barn, og den kan bestå av personer av samme kjønn som deler omsorg for barna (Grønlie, Granlund og Flood 2014). Ut i fra dette er det rimelig å se på familien som en relativt stabil måte å løse sosialiseringsoppdraget, man kan med andre ord snakke om familien som en institusjon... Kjøp tilgang for å lese mer

Velferd, samlivsformer og familien | Sosialkunnskap | Vår 2016

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.