Utfordringer for ungdommer i det flerkulturelle miljøet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 2
  • 6
  • 4
  • 1292
  • PDF

Utfordringer for ungdommer i det flerkulturelle miljøet

Denne oppgaven i Psykologi 2 handler om utfordringer ungdommer i det flerkulturelle miljøet kan møte på. Utfordringer som drøftes her er blant annet kulturkollisjonen som kan oppstå mellom primærgrupper og sekundærgrupper, rollekonflikter, verdikonflikter og diskriminering. Avsluttende foreslår eleven en løsning på hvordan barn med minoritetsbakgrunn kan oppnå god sosialkompetanse.

Lærers kommentar

Godt innhold, god struktur, godt akademisk skrevet. Gjennomført en meget sterk besvarelse som besvarer problemstillingen til det fulle. Ønsker kun en litt mer grundig presentasjon av konfliktbegrepet.

Utdrag

Norge i dag er preget av mangfold av etniske identiteter og ulike kulturer. I et samfunn som skiller seg ut ved utallige mengder med variasjon i kulturelle væremåter, kan det skape konflikter både for det enkelte individet, og mellom mennesker. Særlig kan vi se dette på ungdommer med minoritetsbakgrunn som er født og oppvokst i Norge, og som står mellom to ulike kulturer med varierende holdninger og verdier hvor en er nødt til å velge enten eller.

Et flerkulturelt samfunn kan best beskrives som «samfunn som består av innbyggere av ulike etniske og kulturelle opprinnelser» (wikipedia.org – Multikulturalisme). Med så mange ulikheter i dagens samfunn, kan det føre til kulturkollisjoner som kan skape kompromissløse konflikter. Dagens ungdom med minoritetsbakgrunn står ofte overfor et valg mellom foreldrenes og samfunnets forventninger, som oftest kan skape forvirring om hva slags rolle en har i samfunnet. De vil være preget av sine foreldres verdier og forventninger om et bestemt atferd, men også samfunnet de lever i som byr på nye utfordringer og muligheter.

Et barn blir påvirket av sine nærmeste sosialiseringsagenter, og det er særlig i primærsosialiseringen hvor foreldrene har en sterk påvirkningskraft (Psykologi 2, s. 144). Primærgruppen i sosialiseringen vår er først og fremst de som står oss nærmest, altså foreldrene våre. De verdiene og holdningene som vi lærer fra dem har vi i høyt grad arvet og de blir til en stor del av vårt eget holdningsmønster (Psykologi 2, s. 133). Disse holdningene og verdiene blir da kjernen i vårt atferd og virkelighetsoppfatningen, ettersom holdninger er styrer hvordan vi reagerer når vi stiller overfor andre mennesker, ting eller hendelser (wiki.rogfk.no – Holdninger og verdier). Samtidig kan det skje avvik i sosialiseringsprosessen hvor barnet vil være uavhengig og selvstendig... Kjøp tilgang for å lese mer

Utfordringer for ungdommer i det flerkulturelle miljøet

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.