Ungdom, sosiale medier og kroppslig utseende

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Ungdom, sosiale medier og kroppslig utseende

Dette er en oppgave i Sosiologi og sosialantropologi som handler om ungdommer, sosiale medier og kroppslig utseende. Oppgaven drøfter medienes rolle i forhold til kroppslig utseende, og hvordan dette påvirker ungdom. For å finne svar på dette er det benyttet en kvantitativ spørreundersøkelse i rapporten. Oppgaven tar utgangspunkt i problemstillingen:

”Dagens ungdom blir påvirket av de sosiale medienes holdninger til kroppslig utseende”.

Elevens kommentar

Analyse og tolkningen er god, men generelt sammendraget av det viktigste i rapporten kunne vært bedre.

Innhold

Kort sammendrag av det viktigste i rapporten 2
Problemstilling 3
Metode 4
Analyse 5
Tolkning 11
Oppsummering og funn 12
Litteraturliste 13
Vedlegg 14

Utdrag

Kort sammendrag
I denne rapporten har vi utarbeidet en problemstillingen og ut ifra problemstillingen har vi valgt en samfunnsvitenskapelig undersøkelsesmetode for å se om den innsamlede informasjonen som er hentet ut ifra ulike enheter (det vi undersøker, oftest enkeltindivider) stemmer overens med vår problemstilling.
Problemstillingen i vår undersøkelse er ”Dagens ungdom blir påvirket av de sosiale medienes holdninger til kroppslig utseende”. Det er benyttet en kvantitativ metode for å utføre spørreundersøkelsen på en best mulig måte.

Videre i rapporten er det utført en analyse og tolkningsdel som omfatter hoveddelen av rapporten. Sentralt i analyse og tolkningsdelen ser vi på resultatene fra den innsamlede informasjonen fra spørreundersøkelsen. Vi ser også på om den innsamlede informasjonen stemmer overens med problemstillingen vi tidligere utarbeidet, dersom det ikke stemmer overens, ser vi på hvilke feilkilder som kan ha oppstått.

Analyse og tolkningsdelen består av ulike figurer som er utarbeidet fra programmet NSDstat. I NSDstat programmet har vi innført resultatene fra vår spørreundersøkelse (se vedlegg), og ut ifra resultatene kan programmet utarbeide grafer som fremstiller resultatene på en oversiktlig måte.

I analyse og tolkningsdelen har vi lagt med en tolkning av figuren fra NSDstat. Dette har vi gjort for å gi en kort sammenfatning av figurene, slik at man kan få en bedre forståelse for svarene til respondentene.
Prosjektet avsluttes med en avslutning der resultatene fra analyse og tolkningsdelen oppsummeres og bearbeides slik at man kan finne en forklaring som gir best overenstemmelse med resultatene fra spørreundersøkelsen. I avslutningen ser vi også på funnene, og ser om de stemmer overens med vår antatte problemstilling.

Problemstilling
Problemstillingen for rapporten er ”Dagens ungdom blir påvirket av de sosiale medienes holdninger til kroppslig utseende”.

I gjennom alle tider vet man at mennesker, spesielt ungdom, har brydd seg om utseende og om hvordan dette kan beskrive dem som personer. På 60-70 tallet fant man idealet for hvordan man skulle se ut i nærmiljøet man lever i, samt ukeblader og trykte reklamer. Etter den tid har samfunnet forandret seg og utviklingen har gått videre. Globaliseringen har ført til at vi har fått sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram, ungdom kan dermed i større grad bli påvirket. Dette er grunnlaget for vår påstand, altså om de sosiale medienes holdninger til kroppslig utseende påvirker ungdommen blant annet gjennom deres holdninger til kroppslig utseende og hvordan dette kan virke på deres tanker og følelser... Kjøp tilgang for å lese mer

Ungdom, sosiale medier og kroppslig utseende

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.