Ungdom og oppvekstsvilkår | Eksamen i Sosialkunnskap | Vår 2015

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 6
 • 5
 • 2041
 • PDF

Eksamensoppgave: Ungdom og oppvekstsvilkår | Eksamen i Sosialkunnskap | Vår 2015

Her har du Studienetts besvarelse på eksamen i Sosialkunnskap våren 2015. Temaet i besvarelsen er ungdom og oppvekstsvilkår. I besvarelsen drøfter vi om endringer i barn og unges oppvekstmiljø kan føre til sosiale problemer. Vi fokuserer her på kriminalitet og rus, psykiske helseplager og sosial ensomhet. For å besvare oppgaven bruker vi relevante teorier om sosialisering og velferd, samt Maslows behovspyramide.

Innhold

Drøft om endringer i barn og unges oppvekstmiljø kan føre til sosiale problemer. Du skal:
- Bruke relevante teorier og fagstoff om utvikling, sosialisering og velferd
- Bruke egne kilder, samt kilder fra forberedelsedelen og eksamensoppgaven

Utdrag

Innledning

Oppgaven går ut på å drøfte om endringer i barn og unges oppvekstmiljø kan skape sosiale problemer. Innledningsvis vil jeg definere begrepene oppvekstmiljø og sosiale problemer, samt redegjøre for Maslows behovspyramide. Deretter vil jeg si noe om omfanget av sosiale og psykiske problemer barn og unge sliter med i dag. Basert på funnene i NOVA-rapporten, vil jeg fokusere på kriminalitet og rus, psykiske helseplager og sosial ensomhet. Jeg vil forsøke å forklare omfanget av disse problemene ved å knytte de til endringer i barn og unges oppvekstmiljø. I den forbindelse vil jeg i tillegg til Maslows behovspyramide, trekke inn sosialiseringsteori og andre velferdsteorier.

Oppvekstmiljø, sosiale problemer og Maslows behovspyramide

For å kunne drøfte hvorvidt endringer i barn og unges oppvekstmiljø kan skape sosiale problemer, må noen viktige begreper defineres først.
Med oppvekstmiljø menes summen av de materielle, psykiske og sosiale forholdene som påvirker barn og unges oppvekst. Materielle forhold inneholder bolig, mat, klær osv. Psykiske forhold dreier seg om å oppleve trygghet, støtte og kjærlighet i ens liv. Sosiale forhold handler om at barn og unge...
---
Mindre ungdomskriminalitet - bedre skoleprestasjoner og relasjoner med foreldre

NOVA-rapporten viser at omfanget av ungdomskriminalitet, vold og rusmiddelbruk har gått markant ned. Videre er det en nedgang i nasking, hærverk og færre har blitt utsatt for vold. Dette er alt i alt positive tendenser, og nedgangen i disse sosiale problemene tyder på at dagens ungdom er mer ”veltilpasset” enn tidligere generasjoner. Kan nedgangen i kriminalitet, vold og rus blant unge skyldes endringer i oppvekstmiljøet?
Noe av ungdomskriminaliteten kan forklares av begrensede materielle midler i familien. Dersom mor og far har dårlig råd og ikke nok penger til å gi barnet/ungdommen de godene som barnet ønsker (dyre merkeklær for eksempel), kan nasking og tyveri være en utvei. En forklaring på at ungdommer nasker og stjeler mindre enn før, kan dermed være at barnas fysiologiske behov (det første nivået i Maslows behovspyramide) er godt dekket. Velstanden i norske familier er ganske høy betraktet med de fleste land i resten av verden. Trygge, materielle forhold, som er en...
---
Psykiske helseplager

NOVA-rapporten viser altså at dagens ungdomsgenerasjon drikker mindre, røyker mindre, er mindre kriminelle og har bedre relasjoner med foreldrene sine. Alt i alt svært positive utviklingstrekk, som viser at samfunnets normer i stor grad internaliseres av dagens unge. Internalisering er nettopp en prosess der samfunnets verdier, normer, regler og holdninger blir gjort til ens egne. I dette tilfellet lever barn og unge samvittighetsfullt opp til samfunnets normer, om å være snille mot sine foreldre og gjøre det godt på skolen. Derfor kalles også dagens ungdom for... Kjøp tilgang for å lese mer

Ungdom og oppvekstsvilkår | Eksamen i Sosialkunnskap | Vår 2015

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 20.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Noe som alle som har eksamen i dette faget budde har sett på =D
 • 26.11.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra skrevet. det er noe alle som har eksamen må lese
 • 18.05.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra og veldig hjelpsom!
 • 20.04.2017
  Skrevet av Elev på Vg2
  Fantastisk!!!!! Kjempegod hjelp til tentamen :D